Regulamin zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW „RAJD BESKIDY ORIENTEERING FESTIVAL” DLA TRAS PIESZYCH I ROWEROWYCH

  1. Postanowienia ogólne.

1.1. „Rajd Beskidy Orienteering Festival” jest imprezą rekreacyjną o charakterze pieszym lub rowerowym na orientację. Trasa nie jest oznaczona ani wytyczona. Oznaczone lampionami są jedynie punkty kontrolne zaś Uczestnicy sami wybierają trasę pomiędzy punktami.

1.2. Organizatorem jest ADLER Jerzy Lekki, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183, NIP 937-145-07-13. Kontakt tel.: 602257486, email: jerzylekki2@gmail.com. Strona internetowa www.rajdbeskidy.pl .

1.3. Start, meta oraz biuro zawodów są zlokalizowane w Domu Zdrojowym przy Pl. Hoffa w Wiśle. Teren zawodów obejmuje Beskid Śląski.

1.4. Zawody odbędą się w dniach 10-11 czerwca 2022 r. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

1.5. Celem zawodów jest: poznanie walorów krajoznawczych Beskidu Śląskiego, sprawdzenie własnych umiejętności nawigacyjnych w terenie górskim oraz sprawdzenie własnej kondycji fizycznej i psychicznej.

  1. Warunki uczestnictwa.

2.1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2.2. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

2.3. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy są świadomi tego, że zawody odbywają się w trudnym terenie górskim, gdzie prawdopodobieństwo doznania urazów, kontuzji, wypadków itd. jest wysokie. W razie potrzebowania pomocy uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wezwania służb ratunkowych. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w żadnym przypadku nie będą mieć roszczeń ani dochodzić odszkodowań od Organizatora.

  1. Zgłoszenia.

3.1. Zgłoszenie odbywa się poprzez samodzielne wpisanie się na listę startową dostępną na stronie www.rajdbeskidy.pl. Możliwe jest także wpisanie się na listę startową  w dniu i miejscu startu ale wtedy udział jest ograniczony ilością dostępnych map.

3.2. Wpisowe wynosi:

trasa Wpłacone do 14.05.2022 r. Wpłacone w dniach 15.05 – 04.06.2022 r. Wpłacone po 05.06.2022 r.
Piesza TP100 100,00 zł 130,00 zł 160,00 zł
Piesza TP50 90,00 zł 120,00 zł 150,00 zł
Piesza TP25 70,00 zł 90,00 zł 120,00 zł
Rowerowa TR130 100,00 zł 130,00 zł 160,00 zł
Rowerowa TR80 90,00 zł 120,00 zł 150,00 zł
Rowerowa TR35 70,00 zł 90,00 zł 120,00 zł

 

Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora nr 68 1600 1462 1803 7188 1000 0001.  W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę trasy.

W ramach wpisowego Organizator zapewnia mapy, kartę startową, numer startowy, ubezpieczenie NNW, pamiątkowy medal, puchary dla najlepszych, napoje i posiłek na mecie, dostęp do toalet i pryszniców na mecie.

3.3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zawodach. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji przed 28 maja 2022 r. Uczestnik otrzyma zwrot wpisowego w całości. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji 28 maja 2022 r. lub później Uczestnik nie może się domagać zwrotu wpisowego.

  1. Trasy, mapy, limity, kary.

4.1. W skład rajdu wchodzą trzy trasy piesze i trzy trasy rowerowe:

a) trasa piesza TP100 – długość ok. 100 km, przewyższenie ok. 4800 m D+, w tym dwa etapy BnO oraz dwa fragmenty na mapie przekształconej

b) trasa piesza TP50 – długość ok. 50 km, przewyższenie ok. 2200 m D+, w tym etap BnO oraz fragment na mapie przekształconej

c) trasa piesza TP25 – długość ok. 25 km, przewyższenie ok. 900 m D+

d) trasa rowerowa TR130 – długość ok. 130 km, przewyższenie ok. 5600 m D+, w tym etap MTBO, Linia Obowiązkowego Przejazdu obejmująca uphill i downhill oraz fragment na mapie przekształconej

e) trasa rowerowa TR80 – długość ok. 80 km, przewyższenie ok. 3300 m D+, w tym etap MTBO, Linia Obowiązkowego Przejazdu obejmująca uphill i downhill oraz fragment na mapie przekształconej

f) trasa rowerowa TR35 – długość ok. 35 km, przewyższenie ok. 100 m D+

Trasa długa TP100 jest zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację (www.pmno.pl).

Podane powyżej dystanse maja charakter orientacyjny. Zostały obliczone na podstawie optymalnego wariantu liczonego po ścieżkach. Faktyczny dystans, jaki pokona Uczestnik  może się znacznie różnić od podanego wyżej w zależności od wybranego wariantu oraz umiejętności nawigacyjnych.

4.2. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna. Wszystkie punkty mają jednakową wagę. Punkty kontrolne są oznaczone lampionami przestrzennymi i są wyposażone w perforatory, Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym poprzez przedziurkowanie perforatorem karty startowej w odpowiedniej rubryce. Niektóre punkty kontrolne są pozbawione lampionów i perforatorów – obecność potwierdza się poprzez zrobienia zdjęcia obejmującego Uczestnika i punkt kontrolny.

4.3. Zawody są rozgrywane na mapach turystycznych oraz mapach BnO. Skale od 1:10 000 do 1:40 000. Mapa nie jest zabezpieczona przed wilgocią ale w bazie będą dostępne foliowe koszulki ochronne. Zabronione jest korzystanie z innych map niż dostarczone przez Organizatora. W szczególności zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń GPS do celów nawigacji.

4.4. Limit czasu wynosi:

a) dla trasy TP100 – 24 godziny

b) dla trasy TP50 – 12 godzin

c) dla trasy TP25 – 8 godzin

d) dla trasy T130 – 14 godzin

e) dla trasy TR80 – 12 godzin

f) dla trasy TR35 – 8 godzin

Wszelkie przerwy są wliczane do czasu przebycia trasy.

Dopuszczone jest przekroczenie limitu czasu o 30 minut ale każda rozpoczęta minuta spóźnienia skutkuje naliczeniem kary w wysokości 5 minut za każdą minutę spóźnienia. Przekroczenie limitu czasu o więcej niż 30 minut jest równoznaczne z nieukończeniem zawodów (DNF).

4.5. Za naruszenia niniejszego Regulaminu Organizator może naliczyć kary czasowe adekwatne do popełnionego naruszenia. Za naruszenia dużej wagi, złamanie zasad „fair play” oraz ze względów medycznych Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika.

5.1. O wynikach decyduje w pierwszej kolejności ilość zaliczonych punktów kontrolnych. Drugim kryterium jest czas przebycia trasy z ewentualnymi karami czasowymi. W przypadku miejsc 1-3 nie przewiduje się ex aequo. W tym przypadku o wyniku decydować będzie dodatkowe zadanie do wykonania na mecie.

5.2. Będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.

5.3. Zostaną sklasyfikowane osoby, które zaliczą przynajmniej jeden punkt kontrolny.

5.4. Klasyfikacja odbywa się na podstawie kart startowych. Karta startowa musi być w stanie umożliwiającym jej odczytanie. Ślad GPS nie jest dowodem na obecność na punkcie kontrolnym.

5.5. W przypadku stwierdzenia braku lampionu w miejscu, gdzie powinien się on znajdować Uczestnik powinien wpisać do karty startowej „BPK” (brak punktu kontrolnego), wykonać zdjęcie miejsca  i powiadomić o tym Organizatora.

5.6. Wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 13 czerwca 2022 r. Uczestnicy mają prawo w ciągu trzech dni od opublikowania wyników nieoficjalnych zgłaszać uwagi i protesty. Można je zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po tym terminie wyniki stają się oficjalnymi.

6.1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

6.2. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Organizator nie zapewnia transportu do bazy.

  1. Wyposażenie obowiązkowe zawodników.

7.1. Każdy Uczestnik powinien być wyposażony w odzież i obuwie zapewniające bezpieczne przebycie trasy. Ponadto powinien posiadać wystarczający zapas jedzenia i picia, latarkę, folię NRC, działający telefon, kompas, apteczkę z podstawowymi przyborami medycznymi oraz dokument potwierdzający tożsamość.

7.2. Ponadto Uczestnicy tras rowerowych powinni dysponować sprawnym rowerem wyposażonym w oświetlenie przednie białe i tylne czerwone oraz posiadać zapasową dętkę, zestaw narzędzi, pompkę oraz kask sztywny.

7.3. Podczas trwania zawodów Uczestnicy są zobowiązani występować z poprawnie umocowanymi i widocznymi numerami startowymi.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzania wyposażenia obowiązkowego w dowolnym czasie i miejscu podczas trwania zawodów. Brak elementów wyposażenia obowiązkowego może skutkować karami czasowymi.

  1. Dane osobowe, wizerunek.

8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem imienia i nazwiska.

8.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korespondencję drogą elektroniczną lub telefoniczną w sprawach związanych z zawodami „Rajd Beskidy Orienteering Festival” oraz z ewentualnymi innymi zawodami, jakie Organizator może organizować w przyszłości, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

8.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku oraz wypowiedzi w materiałach dotyczących zawodów „Rajd Beskidy Orienteering Festival” oraz ewentualnych innych zawodach organizowanych przez Organizatora w przyszłości.

8.4. Uczestnikom oprócz świadczeń związanych z opłaceniem wpisowego oraz ewentualnych nagród i upominków nie przysługują żadne inne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

  1. Postanowienia końcowe.

9.1. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych środków lokomocji ani ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

9.2. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom a także osobom trzecim w sytuacjach zagrożenia. Ewentualny czas poświęcony na taką pomoc może zostać odliczony od czasu przebycia trasy.

9.3. Zawody mają charakter indywidualny, jednak dopuszczalne jest przypadkowe grupowanie się Uczestników na trasie celem wspólnego przebycia części trasy.

9.4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, przy czym ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to przepisów związanych z COVID-19, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, prawa o ruchu drogowym oraz dotyczących poruszania się po terenach prywatnych, uprawach rolnych i szkółkach leśnych. Rażące naruszenia przepisów może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przy czym Uczestnicy muszą zostać o tych zmianach poinformowani.

9.6. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

9.7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

Bielsko-Biała, kwiecień 2022 r.