Adventure Race 2023 – regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW „RAJD BESKIDY ”

 

 1. Postanowienia ogólne.

1.1. „Rajd Beskidy” jest imprezą sportowo-rekreacyjną w skład której wchodzą: bieg bądź marsz, jazda na rowerze górskim, pływanie kajakiem, rafting, zadania o charakterze wspinaczkowym oraz inne zadania specjalne. Trasa nie jest oznaczona ani wytyczona. Oznaczone lampionami są jedynie punkty kontrolne zaś Uczestnicy sami wybierają trasę pomiędzy punktami.

1.2. Organizatorem jest ADLER Jerzy Lekki, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183, NIP 937-145-07-13. Kontakt tel.: 602257486, email: jerzylekki2@gmail.com. Strona internetowa www.rajdbeskidy.pl.

1.3. Start odbędzie się w Bielsku-Białej. Lokalizacja mety oraz biura zawodów zostanie podana wkrótce. Teren zawodów obejmuje Beskidy oraz Małą Fatrę na obszarze Polski, Słowacji i Czech.

1.4. Zawody odbędą się w dniach 18-25 czerwca 2023 r. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

1.5. Celem zawodów jest: poznanie walorów krajoznawczych Beskidów i Małej Fatry, sprawdzenie własnych umiejętności nawigacyjnych w terenie górskim oraz sprawdzenie własnej kondycji fizycznej i psychicznej.

 1. Warunki uczestnictwa.

2.1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2.2. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

2.3. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy są świadomi tego, że zawody odbywają się w trudnym terenie górskim, gdzie prawdopodobieństwo doznania urazów, kontuzji, wypadków itd. jest wysokie. W razie potrzebowania pomocy uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wezwania służb ratunkowych. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w żadnym przypadku nie będą mieć roszczeń ani dochodzić odszkodowań od Organizatora.

 1. Zgłoszenia.

3.1. Zgłoszenie odbywa się poprzez samodzielne wpisanie się na listę startową dostępną na stronie www.rajdbeskidy.pl.

Wpisowe wynosi:

 

Wpłacone do 31.03.2023 r. Wpłacone od 01.04.2023 r.
Trasa długa  1500 EUR / 7.200 PLN / 35.000 CZK / zespół  1800 EUR / 8.600 PLN / 42.000 CZK / zespół
Trasa krótka  100 EUR / 480 PLN / 2.300 CZK / zespół  130 EUR / 620 PLN / 3.000 CZK / zespół

 

Dla pierwszych 10 zespołów zapisanych na Long Course wpisowe wynosi 1200 EUR / 5.800 PLN / 28.000 CZK / zespół

Rachunek bankowy:

– dla wpłat w PLN: 40 1940 1076 3099 6098 0000 0000, właściciel konta: Jerzy Lekki

– dla wpłat w EUR: PL 41 1600 1462 1803 7188 1000 0002, BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX,   właściciel konta: Jerzy Lekki

– dla wpłat w CZK: 314691238/0300, IBAN CZ18 0300 0000 0003 1469 1238, właściciel konta: Jerzy Lekki

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko (lub nazwę zespołu) oraz nazwę trasy.

W ramach wpisowego Organizator zapewnia dwa komplety map, transport rowerów i rzeczy zawodników pomiędzy strefami zmian a metą, kajaki wraz z wiosłami i kapokami, tracking, profesjonalną obsługę zadań specjalnych, zabezpieczenie medyczne, oficjalną kamizelkę rajdową, karty startowe, numery startowe, ubezpieczenie NNW, pamiątkowy medal, puchary dla najlepszych oraz kolację podczas ceremonii zakończenia.

3.2. Zespół może zrezygnować z udziału w zawodach. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji przed 30.04.2023 r. zespół otrzyma zwrot wpisowego w całości.  Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji w okresie 01.05.2023 – 22.05.2023 r. zespół otrzyma zwrot wpisowego w wysokości 50%. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji po 22.05.2022 r. zespół nie może się domagać zwrotu wpisowego. W przypadku odwołania zawodów z powodu sytuacji epidemicznej zespół otrzyma zwrot wpisowego w całości.

3.3. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT.

 1. Trasy, mapy, limity, kary.

4.1. W skład rajdu wchodzą dwie trasy Adventure Racing o różnym stopniu trudności, długości oraz charakterze.

 1. a) trasa długa o łącznej długości ok. 610 km i ok. 16 000 m przewyższenia, w tym MTB ok. 450 km i ok. 10 000 m przewyższenia, trekking ok. 130 km i ok. 6 000 m przewyższenia, kajak ok. 15 km, rafting ok. 15 km a ponadto zadania specjalne o charakterze wspinaczkowym; start w zespołach czteroosobowych mieszanych
 2. b) trasa krótka o łącznej długości około 135 km i ok. 3200 m przewyższenia, w tym MTB ok. 70 km i 1500 m przewyższenia, trekking ok. 50 km i 1700 m przewyższenia, kajak ok. 15 km a ponadto zadania specjalne o charakterze wspinaczkowym; start w zespołach dwuosobowych.

Podane powyżej dystanse maja charakter orientacyjny. Faktyczny dystans, jaki pokona  zespół może się znacznie różnić od podanego wyżej w zależności od wybranego wariantu oraz umiejętności nawigacyjnych.

4.2. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych będzie wynikała z map. Wszystkie punkty mają jednakową wagę. Punkty kontrolne są oznaczone lampionami przestrzennymi z perforatorami lub lampionami płaskimi z kodem literowym. W niektórych przypadkach potwierdzenie obecności odbywa się poprzez zrobienie zdjęcia i okazanie go na mecie.

4.3. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji mapy turystyczne oraz inne mapy specjalne. Skale od 1:5 000 do 1:40 000. Mapy są wodoodporne. Zabronione jest korzystanie z innych map niż dostarczone przez Organizatora. W szczególności zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń GPS do celów nawigacji.

4.4. Limit czasu wynosi:

 1. a) dla trasy długiej – 126 godzin
 2. b) dla trasy krótkiej – 24 godziny

Wszelkie przerwy są wliczane do czasu przebycia trasy.

4.5. Niewykonanie zadania specjalnego skutkuje naliczeniem kary czasowej. Zadania specjalne nie są punktami kontrolnymi.

4.6. Za naruszenia niniejszego Regulaminu Organizator może naliczyć kary czasowe adekwatne do popełnionego naruszenia. Za naruszenia dużej wagi, złamanie zasad „fair play” oraz ze względów medycznych Organizator może zdyskwalifikować zespół.

4.7. Zespół na trasie nie może się rozdzielać oraz ma obowiązek zgłaszania się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych.

 1. Wyniki

5.1. O wynikach decyduje w pierwszej kolejności liczba zaliczonych punktów kontrolnych. Drugim kryterium jest czas przebycia trasy z ewentualnymi karami czasowymi. W przypadku miejsc 1-3 nie przewiduje się ex aequo. W tym przypadku o wyniku decydować będzie dodatkowe zadanie do wykonania na mecie.

5.2. Dla trasy krótkiej będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja zespołów męskich (MM) i mieszanych (MIX) bez podziału na kategorie wiekowe. Zespoły składające się z kobiet (KK) będą włączone do kategorii MIX.

5.3. Zostaną sklasyfikowane zespoły, które zaliczą przynajmniej jeden punkt kontrolny.

5.4. Klasyfikacja odbywa się na podstawie kart startowych, ewentualnie zdjęć z tych punktów kontrolnych, gdzie nie ma lampionów. Karta startowa musi być w stanie umożliwiającym jej odczytanie. Ślad GPS nie jest dowodem na obecność na punkcie kontrolnym.

5.5. W przypadku stwierdzenia braku lampionu w miejscu, gdzie powinien się on znajdować Uczestnik powinien wpisać do karty startowej „BPK” (brak punktu kontrolnego), wykonać zdjęcie miejsca i powiadomić o tym Organizatora.

5.6. Wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 26.06.2023 r. Uczestnicy mają prawo w ciągu trzech dni od opublikowania wyników nieoficjalnych zgłaszać uwagi i protesty. Można je zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po tym terminie wyniki stają się oficjalnymi.

 1. Rezygnacje

6.1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów zespół jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

6.2. W przypadku rezygnacji jednego z członków zespołu pozostałe osoby mogą kontynuować zawody pod warunkiem uzyskania zgody Organizatora. Zespół o niepełnym składzie nie będzie klasyfikowany.

6.3. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Organizator nie zapewnia transportu do bazy.

 1. Wyposażenie obowiązkowe zawodników.

7.1. Wyposażenie każdej osoby na etapy rowerowe:

– sprawny rower górski wyposażony w oświetlenie przednie białe i tylne czerwone

– kask

– podstawowy zestaw narzędzi, zapasowa dętka, pompka – jeden na zespół

– zapięcie zabezpieczające rowery przed kradzieżą – jedno na zespół

7.2. Wyposażenie każdej osoby na zadania specjalne:

– uprząż

– kask (może być rowerowy)

– przyrząd asekuracyjno – zjazdowy

– min. 3 karabinki zakręcane

– min. 3 pętle o długości min. 60 cm

7.3. Wyposażenie na cały czas trwania zawodów:

Każdy Uczestnik powinien być wyposażony w odzież i obuwie zapewniające bezpieczne przebycie trasy. Ponadto powinien posiadać wystarczający zapas jedzenia i picia, latarkę, folię NRC, działający telefon oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Każdy zespół powinien posiadać min. jeden kompas, apteczkę z podstawowymi przyborami medycznymi, aparat fotograficzny oraz długopis lub inny przybór do pisania.

7.4. Podczas trwania zawodów każdy uczestnik jest zobowiązany występować z poprawnie założonymi i widocznymi kamizelkami rajdowymi oraz numerami startowymi.

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzania wyposażenia obowiązkowego w dowolnym czasie i miejscu podczas trwania zawodów. Brak elementów wyposażenia obowiązkowego może skutkować karami czasowymi.

 1. Dane osobowe, wizerunek.

8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem imienia i nazwiska.

8.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korespondencję drogą elektroniczną lub telefoniczną w sprawach związanych z zawodami „Rajd Beskidy” oraz z ewentualnymi innymi zawodami, jakie Organizator może organizować w przyszłości, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

8.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku oraz wypowiedzi w materiałach dotyczących zawodów „Rajd Beskidy” oraz ewentualnych innych zawodach organizowanych przez Organizatora w przyszłości.

8.4. Uczestnikom oprócz świadczeń związanych z opłaceniem wpisowego oraz ewentualnych nagród i upominków nie przysługują żadne inne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

 1. Postanowienia końcowe.

9.1. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych innych środków lokomocji niż te, które zostały określone przez Organizatora a także ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

9.2. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom a także osobom trzecim w sytuacjach zagrożenia. Ewentualny czas poświęcony na taką pomoc może zostać odliczony od czasu przebycia trasy.

9.3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, przy czym ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to przepisów związanych z COVID-19, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, prawa o ruchu drogowym oraz dotyczących poruszania się po terenach prywatnych, uprawach rolnych i szkółkach leśnych. Rażące naruszenia przepisów może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie i odwrotnie Organizator nie odpowiada. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności materialnej za rzeczy uczestników, w tym ich rowery.

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przy czym Uczestnicy muszą zostać o tych zmianach poinformowani.

9.5. W przypadku różnic w znaczeniu tekstu polskiego i angielskiego tekst polski jest wiążący.

9.6. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

9.7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

Bielsko-Biała, listopad 2022 r.