Bieganie z mapą – regulamin 29.05

REGULAMIN CYKLU „BIEGANIE Z MAPĄ”

  1. Postanowienia ogólne.

1.1. „Bieganie z Mapą” jest cyklem ośmiu imprez rekreacyjnych o charakterze biegu na orientację. Trasa nie jest oznaczona ani wytyczona. Oznaczone lampionami są jedynie punkty kontrolne zaś Uczestnicy sami wybierają trasę pomiędzy punktami.

1.2. Organizatorami są:

–  ADLER Jerzy Lekki, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183, NIP 937-145-07-13. Kontakt tel.: 602257486, email: jerzylekki2@gmail.com. Strona internetowa www.rajdbeskidy.pl

– Urząd Miejski w Bielsku-Białej

1.3. Pierwsze zawody w cyklu odbędą się w dniu 24 marca 2022 r. (czwartek). Biuro zawodów będzie czynne w tym dniu w godzinach  15.00-16.30. O godzinie 16.30 odbędzie się odprawa dla zawodników. Po odprawie zostaną rozdane karty startowe. Start nastąpi o godzinie 17.00.

Kolejne zawody będą się odbywały w odstępach miesięcznych. Dokładna data zawodów będzie podana do wiadomości najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem zawodów.

1.4. Harmonogram zawodów:

– 24 marca 2022 r. – Bieganie z Mapą po Koziej Górze; start i meta przy restauracji Wirtuozeria przy ul. Czołgistów w Bielsku-Białej; teren zawodów obejmuje Beskid Śląski rejon Koziej Góry

– kwiecień – Gaikowe Bieganie z Mapą; start i meta na terenie amfiteatru w Lipniku;  teren zawodów obejmuje Beskid Mały rejon Gaików

– maj – Cyberniokowe Bieganie z Mapą; start i meta na terenie parkingu w Wapienicy; teren zawodów obejmuje Beskid Śląski rejon Cybernioka

– czerwiec – Magurkowe Bieganie z Mapą; start i meta na parkingu na Przełęczy Przegibek; teren zawodów obejmuje Beskid Mały rejon Magurki

– lipiec – Hrobacze Bieganie z Mapą; start i meta na terenie kamieniołomu w Kozach; teren zawodów obejmuje Beskid Mały rejon Hrobaczej Łąki

– sierpień – Dębowcowe Bieganie z Mapą; start i meta przy schronisku na Dębowcu; teren zawodów obejmuje Beskid Śląski rejon Dębowca i Cybernioka

– wrzesień – Bieganie z Mapą po Błatniej; start i meta na terenie parkingu w Wapienicy; teren zawodów obejmuje Beskid Śląski rejon Błatniej

– październik – Bieganie z Mapą po Koziej Górze; start i meta na terenie Biwaku w Bystrej; teren zawodów obejmuje Beskid Śląski rejon Koziej Góry i Kołowrotu

1.5. Celem zawodów jest: poznanie walorów krajoznawczych Beskidu Śląskiego i Małego, sprawdzenie własnych umiejętności nawigacyjnych w terenie górskim, sprawdzenie własnej kondycji fizycznej i psychicznej oraz aktywizacja społeczna i fizyczna Uczestników.

  1. Warunki uczestnictwa.

2.1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2.2. W zawodach samodzielnie mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 16 lat. Do samodzielnego startu osób niepełnoletnich (16-18 lat) konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz zgody jest dostępny tu: https://docs.google.com/document/d/1v-0wpUCSeEBf0t7adtD209mMD7bk9DkB2OQsXTV-pt0/edit?usp=sharing

2.3. Uczestnicy startują indywidualnie.

2.4. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy są świadomi tego, że zawody odbywają się w trudnym terenie górskim, gdzie prawdopodobieństwo doznania urazów, kontuzji, wypadków itd. jest wysokie. W razie potrzebowania pomocy uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wezwania służb ratunkowych. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w żadnym przypadku nie będą mieć roszczeń ani dochodzić odszkodowań od Organizatorów.

  1. Zgłoszenia.

3.1. Zgłoszenie odbywa się poprzez samodzielne wpisanie się na listę startową dostępną na stronie www.rajdbeskidy.pl. Możliwe jest także wpisanie się na listę startową  w dniu i miejscu startu ale wtedy udział jest ograniczony ilością dostępnych map.

Wpisowe wynosi:

 

Wpłacone do trzech dni przed terminem zawodów Wpłacone później lub w bazie przed startem (tylko gotówką)
20,00 zł 30,00 zł

 

Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora nr 68 1600 1462 1803 7188 1000 0001.  W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko.

W ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają mapę, kartę startową, nagrody dla najlepszych.

3.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zawodach. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji najpóźniej tydzień przed datą zawodów Uczestnik otrzyma zwrot wpisowego w całości. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji później Uczestnik nie może się domagać zwrotu wpisowego.

3.3. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT.

  1. Trasy, mapy, limity, kary.

4.1. Trasa ma długość około 12-15 km. Powyższy dystans ma charakter orientacyjny. Faktyczny dystans, jaki pokona Uczestnik  może się znacznie różnić od podanego wyżej w zależności od wybranego wariantu oraz umiejętności nawigacyjnych.

4.2. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna. Wszystkie punkty mają jednakową wagę. Punkty kontrolne są oznaczone lampionami przestrzennymi i są wyposażone w perforatory. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym poprzez przedziurkowanie perforatorem karty startowej w odpowiedniej rubryce. W wyjątkowych przypadkach (np. zaginięcie lampionu i perforatora) jest możliwe potwierdzenie obecności poprzez zrobienie zdjęcia i okazanie go na mecie.

4.3. Uczestnicy otrzymają mapę turystyczną pozbawioną szlaków turystycznych w skali 1:20 000 lub podobnej. Ponadto mogą otrzymać dodatkowe mapy, w tym przekształcone. Mapy nie są zabezpieczona przed wilgocią ale w biurze zawodów będą dostępne foliowe koszulki ochronne. Zabronione jest korzystanie z innych map niż dostarczone przez Organizatora. W szczególności zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń GPS do celów nawigacji.

4.4. Limit czasu wynosi 2-3 godziny zależnie od edycji, tak aby zawodnicy dotarli na metę przed zmrokiem.

Wszelkie przerwy są wliczane do czasu przebycia trasy.

Przekroczenie limitu czasu jest równoznaczne z nieukończeniem zawodów (DNF).

4.5. Za naruszenia niniejszego Regulaminu Organizator może naliczyć kary czasowe adekwatne do popełnionego naruszenia. Za naruszenia dużej wagi, złamanie zasad „fair play” oraz ze względów medycznych Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika.

  1. Wyniki

5.1. O wynikach decyduje w pierwszej kolejności liczba zaliczonych punktów kontrolnych. Drugim kryterium jest czas przebycia trasy z ewentualnymi karami czasowymi. W przypadku miejsc 1-3 nie przewiduje się ex aequo. W tym przypadku o wyniku decydować będzie dodatkowe zadanie do wykonania na mecie.

5.2. Będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.

5.3. W tabeli wyników zostaną wpisane osoby, które zaliczą przynajmniej jeden punkt kontrolny.

5.4. Klasyfikacja odbywa się na podstawie kart startowych. Karta startowa musi być w stanie umożliwiającym jej odczytanie. Ślad GPS nie jest dowodem na obecność na punkcie kontrolnym.

5.5. W przypadku stwierdzenia braku lampionu w miejscu, gdzie powinien się on znajdować Uczestnik powinien wpisać do karty startowej „BPK” (brak punktu kontrolnego), wykonać zdjęcie miejsca  i powiadomić o tym Organizatora.

5.6. Wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane najpóźniej dwa dni po zawodach. Uczestnicy mają prawo w ciągu trzech dni od opublikowania wyników nieoficjalnych zgłaszać uwagi i protesty. Można je zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po tym terminie wyniki stają się oficjalnymi.

5.7. Dodatkowo w cyklu będzie prowadzona rywalizacja o Puchar Prezydenta Bielska-Białej. Zwycięzcami (w kategorii kobiet i mężczyzn) zostaną najlepsze osoby w całym cyklu, przy czym do łącznej klasyfikacji będzie wliczanych pięć najlepszych wyników zawodnika. Poszczególne zawody będą punktowane następująco: za I miejsce – 100 pkt, za II miejsce – 80 pkt, ….., za 30-te miejsce i każde dalsze – 1 pkt (punktacja jest tożsama ze stosowaną w zawodach w skokach narciarskich). W przypadku jednakowej ilości punktów dodatkowym kryterium jest ilość zajętych pierwszych miejsc, drugich miejsc, itd.

  1. Rezygnacje

6.1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

6.2. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Organizator nie zapewnia transportu do bazy.

  1. Wyposażenie zawodników.

Każdy Uczestnik powinien być wyposażony w odzież i obuwie zapewniające bezpieczne przebycie trasy. Ponadto powinien posiadać wystarczający zapas jedzenia i picia, latarkę, folię NRC, działający telefon, kompas, apteczkę z podstawowymi przyborami medycznymi oraz dokument potwierdzający tożsamość.

  1. Dane osobowe, wizerunek.

8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem imienia i nazwiska.

8.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korespondencję drogą elektroniczną lub telefoniczną w sprawach związanych z zawodami „Bieganie z Mapą” oraz z ewentualnymi innymi zawodami, jakie Organizator może organizować w przyszłości, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

8.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku oraz wypowiedzi w materiałach dotyczących zawodów „Bieganie z Mapą” oraz ewentualnych innych zawodach organizowanych przez Organizatora w przyszłości.

8.4. Uczestnikom oprócz świadczeń związanych z opłaceniem wpisowego oraz ewentualnych nagród i upominków nie przysługują żadne inne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

  1. Postanowienia końcowe.

9.1. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych środków lokomocji ani ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

9.2. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom a także osobom trzecim w sytuacjach zagrożenia. Ewentualny czas poświęcony na taką pomoc może zostać odliczony od czasu przebycia trasy.

9.3. Zawody mają charakter indywidualny, jednak dopuszczalne jest przypadkowe grupowanie się Uczestników na trasie celem wspólnego przebycia części trasy.

9.4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, przy czym ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to przepisów związanych z COVID-19, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, prawa o ruchu drogowym oraz dotyczących poruszania się po terenach prywatnych, uprawach rolnych i szkółkach leśnych. Rażące naruszenia przepisów może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przy czym Uczestnicy muszą zostać o tych zmianach poinformowani.

9.6. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

9.7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

Bielsko-Biała, luty 2022 r.