Regulamin zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW „RAJD BESKIDY” WILKOWICE 12-13.08.2022 R.

 

 1. Postanowienia ogólne.

1.1. „Rajd Beskidy” jest imprezą rekreacyjną o charakterze biegu bądź marszu na orientację oraz rowerowej jazdy na orientację. Trasa nie jest oznaczona ani wytyczona. Oznaczone lampionami są jedynie punkty kontrolne zaś Uczestnicy sami wybierają trasę pomiędzy punktami.

1.2. Organizatorem jest ADLER Jerzy Lekki, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183, NIP 937-145-07-13. Kontakt tel.: 602257486, e-mail: jerzylekki2@gmail.com. Strona internetowa www.rajdbeskidy.pl . Współorganizatorami są Urząd Gminy Wilkowice oraz GOSiR Wilkowice.

1.3. Start, meta oraz biuro zawodów są zlokalizowane na terenie GOSiR ul. Szkolna 8a, 43-365 Wilkowice, powiat Bielsko-Biała. Teren zawodów obejmuje Beskid Mały i Beskid Śląski..

1.4. Zawody odbędą się w dniach 12-13 sierpnia 2022 r. (piątek – sobota). Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

1.5. Celem zawodów jest: poznanie walorów krajoznawczych Beskidu Małego i Śląskiego, sprawdzenie własnych umiejętności nawigacyjnych w terenie górskim, sprawdzenie własnej kondycji fizycznej i psychicznej oraz aktywizacja fizyczna i społeczna Uczestników.

 1. Warunki uczestnictwa.

2.1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2.2. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 16 lat. Do startu osób niepełnoletnich (16-18 lat) konieczna jest pisemna zgoda rodzina lub opiekuna prawnego. Formularz zgody jest dostępny tu: https://docs.google.com/document/d/1v-0wpUCSeEBf0t7adtD209mMD7bk9DkB2OQsXTV-pt0/edit?usp=sharing

2.3. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy są świadomi tego, że zawody odbywają się w trudnym terenie górskim, gdzie prawdopodobieństwo doznania urazów, kontuzji, wypadków itd. jest wysokie. W razie potrzebowania pomocy uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wezwania służb ratunkowych. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w żadnym przypadku nie będą mieć roszczeń ani dochodzić odszkodowań od Organizatora.

 1. Zgłoszenia.

3.1. Zgłoszenie odbywa się poprzez samodzielne wpisanie się na listę startową dostępną na stronie www.rajdbeskidy.pl oraz opłacenie wpisowego. Po 09.08.2022 r. nie będzie możliwości zapisania się na zawody a osoby bez opłaconego wpisowego zostaną usunięte z listy startowej.

Wpisowe wynosi:

 

  Wpłacone do 15.07.2022 r. Wpłacone w dniach 16.07 – 09.08.2022 r.
TP100 120 zł / osoba 150 zł / osoba
TP50 100 zł / osoba 120 zł / osoba
TP25 80 zł / osoba 100 zł / osoba
TR110 120 zł / osoba 150 zł / osoba
TR55 100 zł / osoba 120 zł / osoba

 

Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora: Jerzy Lekki, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183, nr 68 1600 1462 1803 7188 1000 0001.  W tytule wpłaty należy wpisać symbol trasy, imię i nazwisko lub nazwę zespołu.

W ramach wpisowego Organizator zapewnia mapy, kartę startową, numer startowy, ubezpieczenie NNW, nagrody dla najlepszych, posiłek po zawodach.

3.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zawodach. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji przed 31.07.2022 r. Uczestnik otrzyma zwrot wpisowego w całości. Jeżeli Organizator otrzyma informację później Uczestnik nie może się domagać zwrotu wpisowego.

3.3. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT.

 1. Trasy, mapy, limity, kary, harmonogram zawodów.

4.1. W skład rajdu wchodzą:

 1. a) trasa piesza o długości około 100 km (TP100)
 2. b) trasa piesza o długości około 50 km (TP50)
 3. c) trasa piesza o długości około 25 km (TP25)
 4. d) trasa rowerowa o długości około 110 km (TR110)
 5. e) trasa rowerowa o długości około 55 km (TR55)

Podane powyżej dystanse mają charakter orientacyjny. Zostały obliczone na podstawie optymalnego wariantu liczonego po ścieżkach. Faktyczny dystans, jaki pokona Uczestnik  może się znacznie różnić od podanego wyżej w zależności od wybranego wariantu oraz umiejętności nawigacyjnych.

4.2. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna. Wszystkie punkty mają jednakową wagę. Punkty kontrolne są oznaczone lampionami przestrzennymi i są wyposażone w perforatory. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym poprzez przedziurkowanie perforatorem karty startowej w odpowiedniej rubryce. W niektórych przypadkach potwierdzenie obecności odbywa się poprzez zrobienie zdjęcia i okazanie go na mecie.

4.3. Mapy. Uczestnicy otrzymają mapę turystyczną ze szlakami turystycznymi w skali 1:20 000, mapę BnO w skali 1:10 000, LIDAR, ITINERER. Mapy nie są zabezpieczone przed wilgocią ale w biurze zawodów będą dostępne foliowe koszulki ochronne. Zabronione jest korzystanie z innych map niż dostarczone przez Organizatora. W szczególności zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń GPS do celów nawigacji.

4.4. Limit czasu wynosi:

 1. a) dla trasy TP100 – 24 godziny
 2. b) dla trasy TP50 – 12 godzin
 3. b) dla trasy TP25 – 8 godzin
 4. d) dla trasy TR110 – 12 godzin
 5. c) dla trasy TR55 – 12 godzin

Wszelkie przerwy są wliczane do czasu przebycia trasy.

Przekroczenie limitu czasu jest równoznaczne z nieukończeniem zawodów (DNF).

4.5. Za naruszenia niniejszego Regulaminu Organizator może naliczyć kary czasowe adekwatne do popełnionego naruszenia. Za naruszenia dużej wagi, złamanie zasad „fair play” oraz ze względów medycznych Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika.

4.6. Harmonogram zawodów. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 12.08.2022 r. w godzinach  16.00-20.00 oraz w dniu 13.08.2022 r. w godzinach 6.00-9.00 z przerwami na odprawy.

TP100:

piątek 12.08.2022 godz. 17.00 – odprawa

piątek 12.08.2022 godz. 18.00 – start

sobota 13.08.2022 godz. 18.00 – koniec limitu

TP50, TR110, TR55:

sobota 13.08.2022 godz. 7.00 – odprawa

sobota 13.08.2022 godz. 8.00 – start

sobota 13.08.2022 godz. 20.00 – koniec limitu

TP25:

sobota 13.08.2022 godz. 9.00 – odprawa

sobota 13.08.2022 godz. 10.00 – start

sobota 13.08.2022 godz. 18.00 – koniec limitu

5.1. O wynikach decyduje w pierwszej kolejności ilość zaliczonych punktów kontrolnych. Drugim kryterium jest czas przebycia trasy z ewentualnymi karami czasowymi. W przypadku miejsc 1-3 nie przewiduje się ex aequo. W tym przypadku o wyniku decydować będzie dodatkowe zadanie do wykonania na mecie.

5.2. Będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.

5.3. Zostaną sklasyfikowane osoby, które zaliczą przynajmniej jeden punkt kontrolny.

5.4. Klasyfikacja odbywa się na podstawie kart startowych. Karta startowa musi być w stanie umożliwiającym jej odczytanie. Ślad GPS nie jest dowodem na obecność na punkcie kontrolnym.

5.5. W przypadku stwierdzenia braku lampionu w miejscu, gdzie powinien się on znajdować Uczestnik powinien wpisać do karty startowej „BPK” (brak punktu kontrolnego), wykonać zdjęcie miejsca  i powiadomić o tym Organizatora.

5.6. Wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 15.08.2022 r. Uczestnicy mają prawo w ciągu trzech dni od opublikowania wyników nieoficjalnych zgłaszać uwagi i protesty. Można je zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po tym terminie wyniki stają się oficjalnymi.

6.1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

6.2. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Organizator nie zapewnia transportu do bazy.

 1. Wyposażenie obowiązkowe zawodników.

7.1. Każdy Uczestnik powinien być wyposażony w odzież i obuwie zapewniające bezpieczne przebycie trasy. Ponadto powinien posiadać wystarczający zapas jedzenia i picia, latarkę, folię NRC, działający telefon, kompas, apteczkę z podstawowymi przyborami medycznymi oraz dokument potwierdzający tożsamość. Zaleca się zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”. Na trasach rowerowych Uczestnik powinien posiadać sprawny rower wyposażony w oświetlenie przednie białe i tylne czerwone, zapasową dętkę, pompkę, podstawowe narzędzia służące do naprawy roweru a także kask sztywny.

7.2. Podczas trwania zawodów Uczestnicy są zobowiązani występować z poprawnie umocowanymi i widocznymi numerami startowymi.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzania wyposażenia obowiązkowego w dowolnym czasie i miejscu podczas trwania zawodów. Brak elementów wyposażenia obowiązkowego może skutkować karami czasowymi.

 1. Dane osobowe, wizerunek.

8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem imienia i nazwiska.

8.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korespondencję drogą elektroniczną lub telefoniczną w sprawach związanych z zawodami „Rajd Beskidy” oraz z ewentualnymi innymi zawodami, jakie Organizator może organizować w przyszłości, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

8.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku oraz wypowiedzi w materiałach dotyczących zawodów „Rajd Beskidy” oraz ewentualnych innych zawodach organizowanych przez Organizatora w przyszłości.

8.4. Uczestnikom oprócz świadczeń związanych z opłaceniem wpisowego oraz ewentualnych nagród i upominków nie przysługują żadne inne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

 1. Postanowienia końcowe.

9.1. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych innych środków lokomocji ani ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

9.2. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom a także osobom trzecim w sytuacjach zagrożenia. Ewentualny czas poświęcony na taką pomoc może zostać odliczony od czasu przebycia trasy.

9.3. Zawody mają charakter indywidualny, jednak dopuszczalne jest przypadkowe grupowanie się Uczestników na trasie celem wspólnego przebycia części trasy.

9.4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, przy czym ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to przepisów związanych z COVID-19, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, prawa o ruchu drogowym oraz dotyczących poruszania się po terenach prywatnych, uprawach rolnych i szkółkach leśnych. Rażące naruszenia przepisów może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przy czym Uczestnicy muszą zostać o tych zmianach poinformowani.

9.6. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

9.7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

Bielsko-Biała, czerwiec 2022 r.