Rajd Beskidy Lato – Regulamin zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW „RAJD BESKIDY”

 1. Postanowienia ogólne.

1.1. „Rajd Beskidy” jest imprezą rekreacyjną w skład której wchodzą: bieg bądź marsz, jazda na rowerze górskim oraz zadania o charakterze wspinaczkowym. Trasa nie jest oznaczona ani wytyczona. Oznaczone lampionami są jedynie punkty kontrolne zaś Uczestnicy sami wybierają trasę pomiędzy punktami.

1.2. Organizatorem jest ADLER Jerzy Lekki, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183, NIP 937-145-07-13. Kontakt tel.: 602257486, email: jerzylekki2@gmail.com. Strona internetowa www.rajdbeskidy.pl .

1.3. Start, meta oraz biuro zawodów są zlokalizowane na terenie pola biwakowego w Ujsołach, powiat Bielsko-Biała. Teren zawodów obejmuje Beskid Żywiecki.

1.4. Zawody odbędą się w dniach 3-4 września 2021 r. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

1.5. Celem zawodów jest: poznanie walorów krajoznawczych Beskidu Żywieckiego, sprawdzenie własnych umiejętności nawigacyjnych w terenie górskim oraz sprawdzenie własnej kondycji fizycznej i psychicznej.

 1. Warunki uczestnictwa.

2.1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2.2. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

2.3. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy są świadomi tego, że zawody odbywają się w trudnym terenie górskim, gdzie prawdopodobieństwo doznania urazów, kontuzji, wypadków itd. jest wysokie. W razie potrzebowania pomocy uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wezwania służb ratunkowych. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w żadnym przypadku nie będą mieć roszczeń ani dochodzić odszkodowań od Organizatora.

 1. Zgłoszenia.

3.1. Zgłoszenie odbywa się poprzez samodzielne wpisanie się na listę startową dostępną na stronie www.rajdbeskidy.pl. Możliwe jest także wpisanie się na listę startową  w dniu i miejscu startu ale wtedy udział jest ograniczony ilością dostępnych map.

Wpisowe wynosi:

 

trasa Wpłacone do 06.08.2021 r. Wpłacone w dniach 07.08-02.09 2021 r. Wpłacone w bazie przed startem (tylko gotówką)
LONG&HARD 250 zł / zespół 300 zł / zespół 350 zł / zespół
LIGHT&FAST 130 zł / osoba 160 zł / osoba 200 zł / osoba

 

Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora nr 40 1940 1076 3099 6098 0000 0000. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko (lub nazwę zespołu) oraz nazwę trasy.

W ramach wpisowego Organizator zapewnia możliwość noclegu w warunkach turystycznych pod własnym namiotem na polu biwakowym w dniach 03-05 września 2021 r., dostęp do toalet, komplet map (dla LONG&HARD dwa komplety na zespół), karty startowe, numery startowe, ubezpieczenie NNW, pamiątkowy medal, puchary dla najlepszych oraz napoje i posiłek na mecie.

3.2. Uczestnik / zespół może zrezygnować z udziału w zawodach. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji przed 30 sierpnia 2021 r. Uczestnik / zespół otrzyma zwrot wpisowego w całości. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji 30 sierpnia 2021 r. lub później Uczestnik / zespół nie może się domagać zwrotu wpisowego.

3.3. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT.

 1. Trasy, mapy, limity, kary.

4.1. W skład rajdu wchodzą dwie trasy Adventure Racing o różnym stopniu trudności, długości oraz charakterze.

 1. a) trasa LONG&HARD o łącznej długości około 132 km, w tym około 89 km jazdy rowerem, około 43 km biegu bądź marszu, ponadto zadania specjalne o charakterze wspinaczkowym; start w zespołach dwuosobowych
 2. b) trasa LIGHT&FAST o łącznej długości około 65 km, w tym około 43 km jazdy rowerem, około 22 km biegu bądź marszu, ponadto zadania specjalne o charakterze wspinaczkowym; start indywidualny

Podane powyżej dystanse maja charakter orientacyjny. Faktyczny dystans, jaki pokona Uczestnik / zespół może się znacznie różnić od podanego wyżej w zależności od wybranego wariantu oraz umiejętności nawigacyjnych.

4.2. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych na etapach pieszych jest dowolna, zaś na etapach rowerowych jest obowiązkowa. Wszystkie punkty mają jednakową wagę. Punkty kontrolne na wszystkich etapach są oznaczone lampionami przestrzennymi z perforatorami. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym poprzez przedziurkowanie perforatorem karty startowej w odpowiedniej rubryce. W wyjątkowych przypadkach (np. zaginięcie lampionu i perforatora) jest możliwe potwierdzenie obecności poprzez zrobienie zdjęcia i okazanie go na mecie.

4.3. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji mapy turystyczne oraz inne mapy specjalne. Skale od 1:5 000 do 1:35 000. Mapy nie są zabezpieczone przed wilgocią ale w bazie będą dostępne foliowe koszulki ochronne. Zabronione jest korzystanie z innych map niż dostarczone przez Organizatora. W szczególności zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń GPS do celów nawigacji.

4.4. Limit czasu wynosi:

 1. a) dla trasy LONG&HARD – 24 godziny
 2. b) dla trasy LIGHT&FAST – 12 godzin

Wszelkie przerwy są wliczane do czasu przebycia trasy.

4.5. Niewykonanie zadania specjalnego skutkuje naliczeniem kary czasowej w wysokości jednej godziny / osoba / niewykonane zadanie. Zadania specjalne nie są punktami kontrolnymi – ich niewykonanie nie powoduje przerwania „ciągu” zaliczanych punktów kontrolnych.

4.6. Za naruszenia niniejszego Regulaminu Organizator może naliczyć kary czasowe adekwatne do popełnionego naruszenia. Za naruszenia dużej wagi, złamanie zasad „fair play” oraz ze względów medycznych Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika / zespół.

4.7. Zespół na trasie nie może się rozdzielać oraz ma obowiązek zgłaszania się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych.

5.1. O wynikach decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów kontrolnych zaliczonych „w ciągu (nieprzerwanie)” począwszy od startu. Drugim kryterium jest łączna ilość zaliczonych punktów kontrolnych. Trzecim kryterium jest czas przebycia trasy z ewentualnymi karami czasowymi. W przypadku miejsc 1-3 nie przewiduje się ex aequo. W tym przypadku o wyniku decydować będzie dodatkowe zadanie do wykonania na mecie.

5.2. Dla trasy LONG&HARD będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja zespołów męskich (MM) i mieszanych (MIX) bez podziału na kategorie wiekowe. Zespoły składające się z kobiet (KK) będą włączone do kategorii MIX.

5.3. Dla trasy LIGHT&FAST będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.

5.4. Zostaną sklasyfikowane zespoły / osoby, które zaliczą przynajmniej jeden punkt kontrolny.

5.5. Klasyfikacja odbywa się na podstawie kart startowych, ewentualnie zdjęć z tych punktów kontrolnych, gdzie nie ma lampionów. Karta startowa musi być w stanie umożliwiającym jej odczytanie. Ślad GPS nie jest dowodem na obecność na punkcie kontrolnym.

5.6. W przypadku stwierdzenia braku lampionu w miejscu, gdzie powinien się on znajdować Uczestnik powinien wpisać do karty startowej „BPK” (brak punktu kontrolnego), wykonać zdjęcie miejsca i powiadomić o tym Organizatora.

5.7. Wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 06 września 2021 r. Uczestnicy mają prawo w ciągu trzech dni od opublikowania wyników nieoficjalnych zgłaszać uwagi i protesty. Można je zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po tym terminie wyniki stają się oficjalnymi.

6.1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Uczestnik / zespół jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

6.2. W przypadku rezygnacji jednego z członków zespołu druga osoba nie może kontynuować zawodów samodzielnie.

6.3. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Organizator nie zapewnia transportu do bazy.

 1. Wyposażenie obowiązkowe zawodników.

7.1. Wyposażenie na etapy rowerowe:

– sprawny rower górski wyposażony w oświetlenie przednie białe i tylne czerwone – na osobę

– kask – na osobę

– podstawowy zestaw narzędzi, zapasowa dętka, pompka – na zespół

– zapięcie zabezpieczające rowery przed kradzieżą – na zespół

7.2. Wyposażenie na zadania specjalne dla LONG&HARD:

– uprząż – na osobę

– kask (może być rowerowy) – na osobę

– przyrząd asekuracyjno – zjazdowy – na zespół

– min. 3 karabinki zakręcane – na zespół

– min. 3 pętle o długości min. 60 cm – na zespół

– płanieta – na zespół

– croll – na zespół

7.3. Wyposażenie na zadania specjalne dla LIGHT&FAST:

– uprząż

– kask (może być rowerowy)

– min. 3 karabinki zakręcane

– min. 3 pętle o długości min. 60 cm

7.4. Wyposażenie na cały czas trwania zawodów:

Każdy Uczestnik powinien być wyposażony w odzież i obuwie zapewniające bezpieczne przebycie trasy. Ponadto powinien posiadać wystarczający zapas jedzenia i picia, latarkę, folię NRC, działający telefon oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Każdy zespół powinien posiadać min. jeden kompas, apteczkę z podstawowymi przyborami medycznymi, aparat fotograficzny oraz długopis lub inny przybór do pisania.

7.5. Podczas trwania zawodów Uczestnicy są zobowiązani występować z poprawnie umocowanymi i widocznymi numerami startowymi, przy czym jeden należy umieścić z przodu roweru a drugi na plecaku.

7.6. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzania wyposażenia obowiązkowego w dowolnym czasie i miejscu podczas trwania zawodów. Brak elementów wyposażenia obowiązkowego może skutkować karami czasowymi.

 1. Dane osobowe, wizerunek.

8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem imienia i nazwiska.

8.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korespondencję drogą elektroniczną lub telefoniczną w sprawach związanych z zawodami „Rajd Beskidy” oraz z ewentualnymi innymi zawodami, jakie Organizator może organizować w przyszłości, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

8.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku oraz wypowiedzi w materiałach dotyczących zawodów „Rajd Beskidy” oraz ewentualnych innych zawodach organizowanych przez Organizatora w przyszłości.

8.4. Uczestnikom oprócz świadczeń związanych z opłaceniem wpisowego oraz ewentualnych nagród i upominków nie przysługują żadne inne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

 1. Postanowienia końcowe.

9.1. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych innych środków lokomocji niż te, które zostały określone przez Organizatora a także ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

9.2. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom a także osobom trzecim w sytuacjach zagrożenia. Ewentualny czas poświęcony na taką pomoc może zostać odliczony od czasu przebycia trasy.

9.3. Zawody mają charakter indywidualny, jednak dopuszczalne jest przypadkowe grupowanie się Uczestników / zespołów na trasie celem wspólnego przebycia części trasy.

9.4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, przy czym ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to przepisów związanych z COVID-19, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, prawa o ruchu drogowym oraz dotyczących poruszania się po terenach prywatnych, uprawach rolnych i szkółkach leśnych. Rażące naruszenia przepisów może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie i odwrotnie Organizator nie odpowiada. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności materialnej za rzeczy uczestników, w tym ich rowery.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przy czym Uczestnicy muszą zostać o tych zmianach poinformowani.

9.6. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

9.7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

Bielsko-Biała, czerwiec 2021 r.