Regulamin zawodów „RAJD BESKIDY” dla tras ADVENTURE RACING

1. Postanowienia ogólne.

1.1. „Rajd Beskidy” jest imprezą rekreacyjną w skład której wchodzą: bieg bądź marsz, jazda na rowerze górskim, pływanie kajakiem oraz zadania o charakterze wspinaczkowym. Trasa nie jest oznaczona ani wytyczona. Oznaczone lampionami są jedynie punkty kontrolne zaś Uczestnicy sami wybierają trasę pomiędzy punktami.

1.2. Organizatorem jest ADLER Jerzy Lekki, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183, NIP 937-145-07-13. Kontakt tel.: 602257486, email: jerzylekki2@gmail.com. Strona internetowa www.rajdbeskidy.pl .

1.3. Start, meta oraz biuro zawodów są zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Karola Wojtyły 32, 43-354 Czaniec, powiat Bielsko-Biała . Teren zawodów obejmuje Beskid Mały.

1.4. Zawody odbędą się w dniach 14-15 maja 2021 r. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

1.5. Celem zawodów jest: poznanie walorów krajoznawczych Beskidu Małego, sprawdzenie własnych umiejętności nawigacyjnych w terenie górskim oraz sprawdzenie własnej kondycji fizycznej i psychicznej.

2. Warunki uczestnictwa.

2.1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2.2. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

2.3. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy są świadomi tego, że zawody odbywają się w trudnym terenie górskim, gdzie prawdopodobieństwo doznania urazów, kontuzji, wypadków itd. jest wysokie. W razie potrzebowania pomocy uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wezwania służb ratunkowych. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w żadnym przypadku nie będą mieć roszczeń ani dochodzić odszkodowań od Organizatora.

3. Zgłoszenia.

3.1. Zgłoszenie odbywa się poprzez samodzielne wpisanie się na listę startową dostępną na stronie www.rajdbeskidy.pl. Możliwe jest także wpisanie się na listę startową w dniu i miejscu startu ale wtedy udział jest ograniczony ilością dostępnych map.

3.2. Wpisowe wynosi:

trasa Wpłacone do 30.04.2021 r. Wpłacone w dniach 1-14 maja 2021 r. Wpłacone w bazie przed startem (tylko gotówką)
LONG&HARD 250 zł / zespół 280 zł / zespół 320 zł / zespół
SHORTER but HARD 200 zł / zespół 220 zł / zespół 250 zł / zespół
LIGHT&FAST 80 zł / osoba 90 zł / osoba 100 zł / osoba

Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora nr 40 1940 1076 3099 6098 0000 0000.
W ramach wpisowego Organizator zapewnia komplet map, karty startowe, numery startowe, ubezpieczenie NNW, pamiątkowy medal, puchary dla najlepszych, dostęp do toalet, pryszniców, jadalni, oraz napoje i posiłek na mecie.

3.3. Uczestnik / zespół może zrezygnować w udziału w zawodach. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji przed 10 maja 2021 r. Uczestnik / zespół otrzyma zwrot wpisowego w całości. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji 10 maja 2021 r. lub później Uczestnik / zespół nie może się domagać zwrotu wpisowego.

3.4. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT.

4. Trasy, mapy, limity, kary.

4.1. W skład rajdu wchodzą trzy trasy Adventure Racing o różnym stopniu trudności, długości oraz charakterze.

a) trasa LONG&HARD o łącznej długości około 150 km, w tym około 90 km jazdy rowerem, około 45 km biegu bądź marszu, około 4 km biegu na orientację (na mapie do BnO), około 6,5 km km pływania kajakiem, ponadto zadania specjalne o charakterze wspinaczkowym

b) trasa SHORTER but HARD o łącznej długości około 95 km, w tym około 70 km jazdy rowerem, około 20 km biegu bądź marszu, około 4 km biegu na orientację (na mapie do BnO), około 2,5 km km pływania kajakiem, ponadto zadania specjalne o charakterze wspinaczkowym

c) trasa LIGHT&FAST o łącznej długości około 60 km, w tym około 40 km jazdy rowerem, około 15 km biegu bądź marszu, około 4 km biegu na orientację (na mapie do BnO)

Podane powyżej dystanse maja charakter orientacyjny. Faktyczny dystans, jaki pokona Uczestnik / zespół może się znacznie różnić od podanego wyżej w zależności od wybranego wariantu oraz umiejętności nawigacyjnych.

4.2. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych na etapach pieszych oraz BnO jest dowolna, zaś na etapach rowerowych oraz kajakowym jest obowiązkowa. Wszystkie punkty mają jednakową wagę. Punkty kontrolne na wszystkich etapach  są oznaczone lampionami przestrzennymi z perforatorami.  Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym poprzez przedziurkowanie perforatorem karty startowej w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaginięcia lampionu i perforatora jest możliwe potwierdzenie obecności poprzez zrobienie zdjęcia i okazanie go na mecie.

4.3. Etap BnO odbędzie się na mapie przeznaczonej do BnO, zaś wszystkie pozostałe etapy na mapach turystycznych pozbawionych szlaków turystycznych. Skale od 1:20 000 do 1:40 000. Część mapy w formie itinerera. Mapy nie są zabezpieczone przed wilgocią ale w bazie będą dostępne foliowe koszulki ochronne. Zabronione jest korzystanie z innych map niż dostarczone przez Organizatora. W szczególności zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń GPS do celów nawigacji.

4.4. Limit czasu wynosi:
a) dla trasy LONG&HARD – 24 godziny
b) dla trasy SHORTER but HARD – 14 godzin
c) dla trasy LIGHT&FAST – 12 godzin
Wszelkie przerwy są wliczane do czasu przebycia trasy.
Dla tras LONG&HARD i SHORTER but HARD dopuszczone jest przekroczenie limitu czasu o 30 minut ale każda rozpoczęta minuta spóźnienia skutkuje naliczeniem kary w wysokości 5 minut za każdą minutę spóźnienia. Przekroczenie limitu czasu o więcej niż 30 minut jest równoznaczne z nieukończeniem zawodów (DNF).

4.5. Niewykonanie zadania specjalnego skutkuje naliczeniem kary czasowej w wysokości jednej godziny / osoba / niewykonane zadanie. Zadania specjalne nie są punktami kontrolnymi – ich niewykonanie nie powoduje przerwania „ciągu” zaliczanych punktów kontrolnych.

4.6. Za naruszenia niniejszego Regulaminu Organizator może naliczyć kary czasowe adekwatne do popełnionego naruszenia. Za naruszenia dużej wagi, złamanie zasad „fair play” oraz ze względów medycznych Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika / zespół.

4.7. Zespół na trasie nie może się rozdzielać oraz ma obowiązek zgłaszania się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych.

5. Wyniki.

5.1. O wynikach decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów kontrolnych zaliczonych „w ciągu (nieprzerwanie)” począwszy od startu. Drugim kryterium jest łączna ilość zaliczonych punktów kontrolnych. Trzecim kryterium jest czas przebycia trasy z ewentualnymi karami czasowymi. W przypadku miejsc 1-3 nie przewiduje się ex aequo. W tym przypadku o wyniku decydować będzie dodatkowe zadanie do wykonania na mecie.

5.2. Dla tras LONG&HARD oraz SHORTER but HARD będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja zespołów męskich (MM) i mieszanych (MIX) bez podziału na kategorie wiekowe. Zespoły składające się z kobiet (KK) będą włączone do kategorii MIX. W przypadku zgłoszenia się co najmniej 5 zespołów kobiecych (KK) zostanie wydzielona dla nich oddzielna klasyfikacja.

5.3. Dla trasy LIGHT&FAST będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.

5.4. Zostaną sklasyfikowane zespoły / osoby, które zaliczą przynajmniej jeden punkt kontrolny.

5.5. Klasyfikacja odbywa się na podstawie kart startowych, ewentualnie zdjęć z tych punktów kontrolnych, gdzie nie ma lampionów. Karta startowa musi być w stanie umożliwiającym jej odczytanie. Ślad GPS nie jest dowodem na obecność na punkcie kontrolnym.

5.6. W przypadku stwierdzenia braku lampionu w miejscu, gdzie powinien się on znajdować Uczestnicy powinni wpisać do karty startowej „BPK” (brak punktu kontrolnego), wykonać zdjęcie i zawiadomić o tym Organizatora.

5.7. Wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 17 maja 2021 r. Uczestnicy maja prawo w ciągu trzech dni od opublikowania wyników nieoficjalnych zgłaszać uwagi i protesty. Można je zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po tym terminie wyniki stają się oficjalnymi.

6. Rezygnacje.

6.1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Uczestnik / zespół jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

6.2. W przypadku rezygnacji jednego z członków zespołu druga osoba nie może kontynuować zawodów samodzielnie.

6.3. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Organizator nie zapewnia transportu do bazy.

7. Wyposażenie obowiązkowe zawodników.

7.1. Wyposażenie na etapy rowerowe:
– sprawny rower górski wyposażony w oświetlenie przednie białe i tylne czerwone
– kask
– podstawowy zestaw narzędzi, zapasowa dętka, pompka, zapięcie zabezpieczające rowery przed kradzieżą

7.2. Wyposażenie na etap kajakowy.
Kajak, wiosła oraz kamizelki ratunkowe dostarcza Organizator.

7.3. Wyposażenie na zadania specjalne:
– wyposażenie każdego zawodnika: uprząż, kask (może być rowerowy)
– wyposażenie zespołu: przyrząd asekuracyjno – zjazdowy, przyrząd zaciskowy (płanieta, basic), 2 karabinki zakręcane, 2 pętle o  długości min. 60 cm

7.4. Wyposażenie na cały czas trwania zawodów:
Każdy Uczestnik powinien być wyposażony w odzież i obuwie zapewniające bezpieczne przebycie trasy. Ponadto powinien posiadać wystarczający zapas jedzenia i picia, latarkę, folię NRC, działający telefon oraz dokument potwierdzający tożsamość.
Każdy zespół powinien posiadać min. jeden kompas, apteczkę z podstawowymi przyborami medycznymi oraz długopis lub inny przybór do pisania.

7.5. Podczas trwania zawodów Uczestnicy są zobowiązani występować z poprawnie umocowanymi i widocznymi numerami startowymi, przy czym jeden należy umieścić z przodu roweru a drugi na plecaku.

7.6. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzania wyposażenia obowiązkowego w dowolnym czasie i miejscu podczas trwania zawodów. Brak elementów wyposażenia obowiązkowego może skutkować karami czasowymi.

8. Dane osobowe, wizerunek.

8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem imienia i nazwiska.

8.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korespondencję drogą elektroniczną lub telefoniczną w sprawach związanych z zawodami „Rajd Beskidy” oraz z ewentualnymi innymi zawodami, jakie Organizator może organizować w przyszłości, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

8.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku oraz wypowiedzi w materiałach dotyczących zawodów „Rajd Beskidy” oraz ewentualnych innych zawodach organizowanych przez Organizatora w przyszłości.

8.4. Uczestnikom oprócz świadczeń związanych z opłaceniem wpisowego oraz ewentualnych nagród i upominków nie przysługują żadne inne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

9. Postanowienia końcowe.

9.1. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych innych środków lokomocji niż te, które zostały określone przez Organizatora a także ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

9.2. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom a także osobom trzecim w sytuacjach zagrożenia. Ewentualny czas poświęcony na taką pomoc może zostać odliczony od czasu przebycia trasy.

9.3. Zawody mają charakter indywidualny, jednak dopuszczalne jest przypadkowe grupowanie się Uczestników / zespołów na trasie celem wspólnego przebycia części trasy.

9.4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, przy czym ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to przepisów związanych z COVID-19, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, prawa o ruchu drogowym oraz dotyczących poruszania się po terenach prywatnych, uprawach rolnych i szkółkach leśnych. Rażące naruszenia przepisów może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przy czym Uczestnicy muszą zostać o tych zmianach poinformowani.

9.6. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

9.7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Bielsko-Biała, luty 2021 r.