Regulamin zawodów „KLIMCZOKOWE BIEGANIE”

REGULAMIN ZAWODÓW „KLIMCZOKOWE BIEGANIE Z MAPĄ”

1. Postanowienia ogólne.
1.1. „Klimczokowe Bieganie z Mapą” jest imprezą rekreacyjną o charakterze biegu bądź marszu na orientację. Trasa nie jest oznaczona ani wytyczona. Oznaczone lampionami są jedynie punkty kontrolne zaś Uczestnicy sami wybierają trasę pomiędzy punktami.
1.2. Organizatorem jest ADLER Jerzy Lekki, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183, NIP 937-145-07-13. Kontakt tel.: 602257486, email: jerzylekki2@gmail.com. Strona internetowa www.rajdbeskidy.pl .
1.3. Start, meta oraz biuro zawodów są zlokalizowane na terenie „Biwaku w Bystrej” ul. Juliana Fałata, 43-360 Bystra, powiat Bielsko-Biała. Teren zawodów obejmuje Beskid Śląski.
1.4. Zawody odbędą się w dniu 19 czerwca 2021 r. (sobota). Biuro zawodów będzie czynne w dniu 19 czerwca 2021 r. w godzinach 8.00-9.30. O godzinie 9.30 odbędzie się odprawa dla zawodników. Po odprawie zostaną rozdane karty startowe. Start nastąpi o godzinie 10.00. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
1.5. Celem zawodów jest: poznanie walorów krajoznawczych Beskidu Śląskiego, sprawdzenie własnych umiejętności nawigacyjnych w terenie górskim oraz sprawdzenie własnej kondycji fizycznej i psychicznej.
2. Warunki uczestnictwa.
2.1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.
2.2. W zawodach samodzielnie mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 16 lat. Do samodzielnego startu osób niepełnoletnich (16-18 lat) konieczna jest pisemna zgoda rodzina lub opiekuna prawnego. Formularz zgody jest dostępny tu: https://docs.google.com/document/d/1v-0wpUCSeEBf0t7adtD209mMD7bk9DkB2OQsXTV-pt0/edit?usp=sharing
Osoby młodsze niż 16 lat mogą startować tylko na trasie krótkiej i pod stałą opieką osoby dorosłej.
2.3. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy są świadomi tego, że zawody odbywają się w trudnym terenie górskim, gdzie prawdopodobieństwo doznania urazów, kontuzji, wypadków itd. jest wysokie. W razie potrzebowania pomocy uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wezwania służb ratunkowych. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w żadnym przypadku nie będą mieć roszczeń ani dochodzić odszkodowań od Organizatora.
2.4. W zawodach można startować z psem.
3. Zgłoszenia.
3.1. Zgłoszenie odbywa się poprzez samodzielne wpisanie się na listę startową dostępną na stronie www.rajdbeskidy.pl. Możliwe jest także wpisanie się na listę startową w dniu i miejscu startu ale wtedy udział jest ograniczony ilością dostępnych map.
Wpisowe (niezależnie od długości trasy) wynosi:

Wpłacone do 18.06.2021 r. Wpłacone w bazie przed startem (tylko gotówką)
Osoby dorosłe 25 zł / osoba 30 zł / osoba
Dzieci 10 zł / osoba 10 zł / osoba

Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora nr 40 1940 1076 3099 6098 0000 0000. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko.
W ramach wpisowego Organizator zapewnia mapę, kartę startową, numer startowy, ubezpieczenie NNW, nagrody dla najlepszych.
3.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zawodach. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji przed 14 czerwca 2021 r. Uczestnik otrzyma zwrot wpisowego w całości. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji 14 czerwca 2021 r. lub później Uczestnik nie może się domagać zwrotu wpisowego.
3.3. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT.
4. Trasy, mapy, limity, kary.
4.1. W skład rajdu wchodzą dwie trasy piesze:
a) trasa długa o długości około 28 km
b) trasa krótka o długości około 10 km
Podane powyżej dystanse maja charakter orientacyjny. Zostały obliczone na podstawie optymalnego wariantu liczonego po ścieżkach. Faktyczny dystans, jaki pokona Uczestnik może się znacznie różnić od podanego wyżej w zależności od wybranego wariantu oraz umiejętności nawigacyjnych.
4.2. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna. Wszystkie punkty mają jednakową wagę. Punkty kontrolne są oznaczone lampionami przestrzennymi i są wyposażone w perforatory. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym poprzez przedziurkowanie perforatorem karty startowej w odpowiedniej rubryce. W wyjątkowych przypadkach (np. zaginięcie lampionu i perforatora) jest możliwe potwierdzenie obecności poprzez zrobienie zdjęcia i okazanie go na mecie.
4.3. Mapa turystyczna ze szlakami turystycznymi. Skala 1:20 000. Mapa nie jest zabezpieczona przed wilgocią ale w biurze zawodów będą dostępne foliowe koszulki ochronne. Zabronione jest korzystanie z innych map niż dostarczone przez Organizatora. W szczególności zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń GPS do celów nawigacji.
4.4. Limit czasu wynosi:
a) dla trasy długiej – 7 godzin
b) dla trasy krótkiej – 4 godziny
Wszelkie przerwy są wliczane do czasu przebycia trasy.
Przekroczenie limitu czasu jest równoznaczne z nieukończeniem zawodów (DNF).
4.5. Za naruszenia niniejszego Regulaminu Organizator może naliczyć kary czasowe adekwatne do popełnionego naruszenia. Za naruszenia dużej wagi, złamanie zasad „fair play” oraz ze względów medycznych Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika.
5. Wyniki.
5.1. O wynikach decyduje w pierwszej kolejności ilość zaliczonych punktów kontrolnych. Drugim kryterium jest czas przebycia trasy z ewentualnymi karami czasowymi. W przypadku miejsc 1-3 nie przewiduje się ex aequo. W tym przypadku o wyniku decydować będzie dodatkowe zadanie do wykonania na mecie.
5.2. Będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe. Zespoły z dziećmi nie będą klasyfikowane (w wynikach zostanie podana tylko ilość zaliczonych punktów kontrolnych bez czasu).
5.3. Zostaną sklasyfikowane osoby, które zaliczą przynajmniej jeden punkt kontrolny.
5.4. Klasyfikacja odbywa się na podstawie kart startowych. Karta startowa musi być w stanie umożliwiającym jej odczytanie. Ślad GPS nie jest dowodem na obecność na punkcie kontrolnym.
5.5. W przypadku stwierdzenia braku lampionu w miejscu, gdzie powinien się on znajdować Uczestnik powinien wpisać do karty startowej „BPK” (brak punktu kontrolnego), wykonać zdjęcie miejsca i powiadomić o tym Organizatora.
5.6. Wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 20 czerwca 2021 r. Uczestnicy mają prawo w ciągu trzech dni od opublikowania wyników nieoficjalnych zgłaszać uwagi i protesty. Można je zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po tym terminie wyniki stają się oficjalnymi.
6. Rezygnacje.
6.1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.
6.2. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Organizator nie zapewnia transportu do bazy.
7. Wyposażenie obowiązkowe zawodników.
7.1. Każdy Uczestnik powinien być wyposażony w odzież i obuwie zapewniające bezpieczne przebycie trasy. Ponadto powinien posiadać wystarczający zapas jedzenia i picia, latarkę, folię NRC, działający telefon, kompas, apteczkę z podstawowymi przyborami medycznymi oraz dokument potwierdzający tożsamość.
7.2. Podczas trwania zawodów Uczestnicy są zobowiązani występować z poprawnie umocowanymi i widocznymi numerami startowymi.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzania wyposażenia obowiązkowego w dowolnym czasie i miejscu podczas trwania zawodów. Brak elementów wyposażenia obowiązkowego może skutkować karami czasowymi.
8. Dane osobowe, wizerunek.
8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem imienia i nazwiska.
8.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korespondencję drogą elektroniczną lub telefoniczną w sprawach związanych z zawodami „Klimczokowe Bieganie z Mapą” oraz z ewentualnymi innymi zawodami, jakie Organizator może organizować w przyszłości, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.
8.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku oraz wypowiedzi w materiałach dotyczących zawodów „Klimczokowe Bieganie z Mapą” oraz ewentualnych innych zawodach organizowanych przez Organizatora w przyszłości.
8.4. Uczestnikom oprócz świadczeń związanych z opłaceniem wpisowego oraz ewentualnych nagród i upominków nie przysługują żadne inne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
9. Postanowienia końcowe.
9.1. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych środków lokomocji ani ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.
9.2. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom a także osobom trzecim w sytuacjach zagrożenia. Ewentualny czas poświęcony na taką pomoc może zostać odliczony od czasu przebycia trasy.
9.3. Zawody mają charakter indywidualny, jednak dopuszczalne jest przypadkowe grupowanie się Uczestników na trasie celem wspólnego przebycia części trasy. Wyjątek stanowi trasa krótka kategoria rodzinna, gdzie zespoły z dziećmi mogą liczyć nieograniczoną ilość osób.
9.4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, przy czym ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to przepisów związanych z COVID-19, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, prawa o ruchu drogowym oraz dotyczących poruszania się po terenach prywatnych, uprawach rolnych i szkółkach leśnych. Rażące naruszenia przepisów może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie i odwrotnie Organizator nie odpowiada.
9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przy czym Uczestnicy muszą zostać o tych zmianach poinformowani.
9.6. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
9.7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Bielsko-Biała, maj 2021 r.