Spacer z mapą – regulamin

REGULAMIN CYKLU „SPACER Z MAPĄ”

  1. Postanowienia ogólne.

1.1. „Spacer z Mapą” jest cyklem ośmiu imprez rekreacyjnych o charakterze marszu na orientację. Trasa nie jest oznaczona ani wytyczona. Oznaczone lampionami są jedynie punkty kontrolne zaś Uczestnicy sami wybierają trasę pomiędzy punktami.

1.2. Organizatorami są:

–  ADLER Jerzy Lekki, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183, NIP 937-145-07-13. Kontakt tel.: 602257486, email: jerzylekki2@gmail.com. Strona internetowa www.rajdbeskidy.pl

– Urząd Miejski w Bielsku-Białej

1.3. Pierwsza impreza w cyklu odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. (czwartek). Biuro imprezy będzie czynne w tym dniu w godzinach  15.00-16.30. O godzinie 16.30 odbędzie się odprawa dla Uczestników. Po odprawie zostaną rozdane karty startowe. Start nastąpi o godzinie 17.00.

Kolejne imprezy będą się odbywały w odstępach miesięcznych. Dokładna data imprezy będzie podana do wiadomości najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem.

1.4. Harmonogram imprez:

– 24 marca 2022 r. – Spacer z Mapą po Koziej Górze; start i meta przy restauracji Wirtuozeria przy ul. Czołgistów w Bielsku-Białej; teren imprezy obejmuje Beskid Śląski rejon Koziej Góry

– kwiecień – Gaikowy Spacer z Mapą; start i meta na terenie amfiteatru w Lipniku;  teren imprezy obejmuje Beskid Mały rejon Gaików

– maj – Cyberniokowy Spacer z Mapą; start i meta na terenie parkingu w Wapienicy; teren imprezy obejmuje Beskid Śląski rejon Cybernioka

– czerwiec – Magurkowy Spacer z Mapą; start i meta na parkingu na Przełęczy Przegibek; teren imprezy obejmuje Beskid Mały rejon Magurki

– lipiec – Hrobaczy Spacer z Mapą; start i meta na terenie kamieniołomu w Kozach; teren imprezy obejmuje Beskid Mały rejon Hrobaczej Łąki

– sierpień – Dębowcowy Spacer z Mapą; start i meta przy schronisku na Dębowcu; teren imprezy obejmuje Beskid Śląski rejon Dębowca i Cybernioka

– wrzesień – Spacer z Mapą po Błatniej; start i meta na terenie parkingu w Wapienicy; teren imprezy obejmuje Beskid Śląski rejon Błatniej

– październik – Spacer z Mapą po Koziej Górze; start i meta na terenie Biwaku w Bystrej; teren imprezy obejmuje Beskid Śląski rejon Koziej Góry i Kołowrotu

1.5. Celem imprez jest: poznanie walorów krajoznawczych Beskidu Śląskiego i Małego, sprawdzenie własnych umiejętności nawigacyjnych w terenie górskim, sprawdzenie własnej kondycji fizycznej i psychicznej oraz aktywizacja społeczna i fizyczna mieszkańców Bielska-Białej.

  1. Warunki uczestnictwa.

2.1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2.2. Uczestnicy startują indywidualnie lub w zespołach. Zespół może składać się z maksymalnie pięciu osób.

2.3. W imprezach samodzielnie mogą uczestniczyć osoby, które w dniu startu mają ukończone 16 lat. Do samodzielnego startu osób niepełnoletnich (16-18 lat) konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz zgody jest dostępny tu: https://docs.google.com/document/d/1v-0wpUCSeEBf0t7adtD209mMD7bk9DkB2OQsXTV-pt0/edit?usp=sharing

Osoby młodsze niż 16 lat mogą startować tylko w zespołach, gdzie przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia.

2.4. Udział w imprezie jest dobrowolny. Uczestnicy są świadomi tego, że imprezy odbywają się w trudnym terenie górskim, gdzie prawdopodobieństwo doznania urazów, kontuzji, wypadków itd. jest wysokie. W razie potrzebowania pomocy uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wezwania służb ratunkowych. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w żadnym przypadku nie będą mieć roszczeń ani dochodzić odszkodowań od Organizatorów.

  1. Zgłoszenia.

3.1. Zgłoszenie odbywa się poprzez samodzielne wpisanie się na listę startową dostępną na stronie www.rajdbeskidy.pl. Możliwe jest także wpisanie się na listę startową  w dniu i miejscu startu ale wtedy udział jest ograniczony ilością dostępnych map.

Wpisowe wynosi:

 

Wpłacone do trzech dni przed terminem zawodów Wpłacone później lub w bazie przed startem (tylko gotówką)
Osoby powyżej 16 lat 20 zł / osoba/zespół 30 zł / osoba/zespół
Dzieci do 16 lat bezpłatnie bezpłatnie

 

Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora nr 68 1600 1462 1803 7188 1000 0001.  W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę zespołu.

W ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają mapę, kartę startową, ubezpieczenie NNW, nagrody dla najlepszych.

3.2. Uczestnik/zespół może zrezygnować z udziału w zawodach. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji najpóźniej tydzień przed datą zawodów Uczestnik/zespół otrzyma zwrot wpisowego w całości. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji później Uczestnik/zespół nie może się domagać zwrotu wpisowego.

3.3. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT.

  1. Trasy, mapy, limity, kary.

4.1. Trasa ma długość około 4-5 km. Podany dystans ma charakter orientacyjny.  Faktyczny dystans, jaki pokona Uczestnik/zespół  może się znacznie różnić od podanego wyżej w zależności od wybranego wariantu oraz umiejętności nawigacyjnych.

4.2. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna. Wszystkie punkty mają jednakową wagę. Punkty kontrolne są oznaczone lampionami przestrzennymi i są wyposażone w perforatory. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym poprzez przedziurkowanie perforatorem karty startowej w odpowiedniej rubryce. W wyjątkowych przypadkach (np. zaginięcie lampionu i perforatora) jest możliwe potwierdzenie obecności poprzez zrobienie zdjęcia i okazanie go na mecie.

4.3. Uczestnicy otrzymają typową mapę turystyczną w skali 1:20 000 lub zbliżonej. Mapa nie jest zabezpieczona przed wilgocią ale w biurze zawodów będą dostępne foliowe koszulki ochronne.

4.4. Limit czasu wynosi 2-3 godziny zależnie od edycji, tak aby Uczestnicy dotarli na metę przed zmrokiem.

Wszelkie przerwy są wliczane do czasu przebycia trasy.

Przekroczenie limitu czasu jest równoznaczne z nieukończeniem imprezy (DNF).

  1. Wyniki

5.1. Uczestnicy/zespoły nie będą klasyfikowane – w wynikach zostanie podana tylko ilość zaliczonych punktów kontrolnych bez czasu.

5.2. W tabeli wyników zostaną wpisane Uczestnicy/zespoły, którzy zaliczą przynajmniej jeden punkt kontrolny.

5.3. Zaliczanie punktów kontrolnych odbywa się na podstawie kart startowych. Karta startowa musi być w stanie umożliwiającym jej odczytanie. Ślad GPS nie jest dowodem na obecność na punkcie kontrolnym.

5.4. W przypadku stwierdzenia braku lampionu w miejscu, gdzie powinien się on znajdować Uczestnik powinien wpisać do karty startowej „BPK” (brak punktu kontrolnego), wykonać zdjęcie miejsca  i powiadomić o tym Organizatora.

  1. Rezygnacje

6.1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania imprezy Uczestnik/zespół jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

6.2. W przypadku rezygnacji z kontynuowania imprezy Organizator nie zapewnia transportu do bazy.

  1. Wyposażenie Uczestników.

Każdy Uczestnik powinien być wyposażony w odzież i obuwie zapewniające bezpieczne przebycie trasy. Ponadto powinien posiadać wystarczający zapas jedzenia i picia, latarkę, folię NRC, działający telefon, apteczkę z podstawowymi przyborami medycznymi oraz dokument potwierdzający tożsamość.

  1. Dane osobowe, wizerunek.

8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem imienia i nazwiska.

8.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korespondencję drogą elektroniczną lub telefoniczną w sprawach związanych z imprezami „Spacer z Mapą” oraz z ewentualnymi innymi zawodami/imprezami, jakie Organizator może organizować w przyszłości, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

8.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku oraz wypowiedzi w materiałach dotyczących imprez „Spacer z Mapą” oraz ewentualnych innych zawodach/imprezach organizowanych przez Organizatora w przyszłości.

8.4. Uczestnikom oprócz świadczeń związanych z opłaceniem wpisowego oraz ewentualnych nagród i upominków nie przysługują żadne inne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

  1. Postanowienia końcowe.

9.1. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych środków lokomocji ani ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

9.2. Uczestnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym Uczestnikom a także osobom trzecim w sytuacjach zagrożenia.

9.3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, przy czym ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to przepisów związanych z COVID-19, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, prawa o ruchu drogowym oraz dotyczących poruszania się po terenach prywatnych, uprawach rolnych i szkółkach leśnych. Rażące naruszenia przepisów może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przy czym Uczestnicy muszą zostać o tych zmianach poinformowani.

9.6. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

9.7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Bielsko-Biała, luty 2022 r.