Zimowy Rajd Doliną Soły 2023 – Regulamin zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW „ II. ZIMOWY RAJD DOLINĄ SOŁY”

 

 1. Postanowienia ogólne.

1.1. „II. Zimowy Rajd Doliną Soły” jest imprezą sportowo-rekreacyjną o charakterze:

  a) rajdu przygodowego na orientację z etapami pieszymi i rowerowymi oraz zadaniami specjalnymi zwanego dalej Adventure Race (AR)

  b) rajdu rowerowego na orientację w konwencji rogainingu zwanego dalej Cyclogaine 8h

  c) rajdu pieszego na orientację w konwencji rogainingu zwanego dalej Rogaining 8h i Rogaining 4h

Trasa nie jest oznaczona ani wytyczona. Oznaczone lampionami są jedynie punkty kontrolne zaś Uczestnicy sami wybierają trasę pomiędzy punktami.

1.2. Organizatorem jest ADLER Jerzy Lekki, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183, NIP 937-145-07-13. Kontakt tel.: 602257486, e-mail: jerzylekki2@gmail.com. Strona internetowa www.rajdbeskidy.pl.

1.3. Start, meta oraz biuro zawodów są zlokalizowane w „Przystani nad Sołą”, 32-651 Bielany, ul. Mostowa 17, powiat oświęcimski. Teren zawodów obejmuje powiat oświęcimski i wadowicki.

1.4. Zawody odbędą się w dniu 14 stycznia 2023 r. (sobota). Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

1.5. W AR uczestnicy startują w zespołach dwuosobowych, zaś w Cyclogaine 8h, Rogaining 8h i Rogaining 4h indywidualnie.

1.6. Celem zawodów jest: poznanie walorów krajoznawczych, historii i kultury powiatu oświęcimskiego i wadowickiego, sprawdzenie własnych umiejętności nawigacyjnych w terenie, sprawdzenie własnej kondycji fizycznej i psychicznej oraz aktywizacja fizyczna i społeczna Uczestników.

 1. Warunki uczestnictwa.

2.1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2.2. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

2.3. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy są świadomi tego, że zawody odbywają się w okresie zimowym, kiedy prawdopodobieństwo doznania urazów, kontuzji, wypadków itd. jest wysokie. W razie potrzebowania pomocy uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wezwania służb ratunkowych. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w żadnym przypadku nie będą mieć roszczeń ani dochodzić odszkodowań od Organizatora.

 1. Zgłoszenia.

3.1. Zgłoszenie odbywa się poprzez samodzielne wpisanie się na listę startową dostępną na stronie www.rajdbeskidy.pl. Zgłoszenia kończą się w dniu 10.01.2023 r.

Wpisowe wynosi:

  Wpłacone do 17.12.2022 r. Wpłacone w dniach 18.12.2022 – 10.01.2023
AR

 

260 PLN / 55 EUR / 1300 CZK / zespół 320 PLN / 70 EUR / 1600 CZK / zespół
Cyclogaine 8h, Rogaining 8h, Rogaining 4h 100 PLN / 20 EUR / 500 CZK / osoba 130 PLN / 30 EUR / 650 CZK / osoba

 

Wpłat należy dokonywać na następujące konta:

– dla wpłat w PLN 68 1600 1462 1803 7188 1000 0001; właściciel: Jerzy Lekki.

– dla wpłat w EUR PL41 1600 1462 1803 7188 1000 0002; BIC/SWIFT PPABPLPKXXX; właściciel: Jerzy Lekki

– dla wpłat w CZK: 314691238/0300, IBAN CZ18 0300 0000 0003 1469 1238; właściciel: Jerzy Lekki.

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę zespołu.

W ramach wpisowego Organizator zapewnia komplet map (dla AR dwa komplety), kartę startową, numery startowe, ubezpieczenie NNW, nagrody dla najlepszych, posiłek po zawodach. Ponadto dla trasy AR organizator zapewnia tracking. Organizator nie zapewnia bezpłatnego noclegu.

3.2. Zespół/zawodnik może zrezygnować z udziału w zawodach. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji przed 09.01.2023 r. zespół/zawodnik otrzyma zwrot wpisowego w całości. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji 09.01.2023 r. lub później zespół/zawodnik nie może się domagać zwrotu wpisowego.

3.3. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT.

 1. Trasy, mapy, limity, kary, harmonogram zawodów.

4.1. Trasy.

  a) trasa AR jest rogainingiem 12-godzinnym. Składają się na to:

– etap pieszy – rogaining 4-godzinny

– etap rowerowy – rogaining 7-godzinny

– niespodzianka trwająca ok. 1 godzinę

– zadania specjalne

  b) trasa Cyclogaine 8h jest rowerowym rogainingiem 8-godzinnym

  c) trasa Rogaining 8h jest pieszym rogainingiem 8-godzinnym

  d) trasa Rogaining 4h jest pieszym rogainingiem 4-godzinnym

Dystans, jaki pokona zespół/zawodnik zależy od wybranego wariantu oraz umiejętności nawigacyjnych.

4.2. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna. Punkty kontrolne mają różne wagi. Punkty kontrolne są oznaczone lampionami przestrzennymi i są wyposażone w perforatory lub lampionami płaskimi z kodem literowym. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym. W wyjątkowych przypadkach (np. zaginięcie lampionu i perforatora) jest możliwe potwierdzenie obecności poprzez zrobienie zdjęcia i okazanie go na mecie. Na trasie AR punkty „piesze” można zaliczać tylko pieszo, zaś punkty „rowerowe” tylko rowerem.

4.3. Mapę główną stanowi mapa turystyczna w skali 1:40 000 lub 1:25 000. Oprócz mapy głównej zespoły/zawodnicy otrzymają dodatkowe mapy w innych skalach. Mapy są wodoodporne. Zabronione jest korzystanie z innych map niż dostarczone przez Organizatora. W szczególności zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń GPS do celów nawigacji.

4.4. Limit czasu.

  a) dla AR – 12 godzin

  b) dla Cyclogaine 8h – 8 godzin

  c) dla Rogaining 8h – 8 godzin

  d) dla Rogaining 4h – 4 godziny

Wszelkie przerwy są wliczane do czasu przebycia trasy.

Limit spóźnień wynosi 30 minut. Za każdą minutę spóźnienia jest odejmowany jeden punkt przeliczeniowy.

Przekroczenie limitu czasu o więcej niż 30 minut jest równoznaczne z nieukończeniem zawodów (DNF).

4.5. Za naruszenia niniejszego Regulaminu Organizator może naliczyć kary czasowe adekwatne do popełnionego naruszenia. Za naruszenia dużej wagi, złamanie zasad „fair play” oraz ze względów medycznych Organizator może zdyskwalifikować zespół/zawodnika.

4.6. Harmonogram zawodów.

Biuro zawodów będzie czynne w dniu 13.012023 r. w godzinach  18.00-20.00 oraz w dniu 14.01.2023 r. w godzinach 6.00-11.00.
a) dla AR odprawa odbędzie się o godzinie 7.15, start nastąpi o godzinie 8.00

b) dla Cyclogaine 8h odprawa odbędzie się o godzinie 9.00, start nastąpi o godzinie 9.30

c) dla Rogaining 8h odprawa odbędzie się o godzinie 9.30, start nastąpi o godzinie 10.00

d) dla Rogaining 4h odprawa odbędzie się o 11.00, start nastąpi o 11.30

 1. Wyniki.
 2. 5.1. O wynikach decyduje w pierwszej kolejności ilość zaliczonych punktów przeliczeniowych. Drugim kryterium jest czas przebycia trasy z ewentualnymi karami czasowymi. W przypadku miejsc 1-3 nie przewiduje się ex aequo. W tym przypadku o wyniku decydować będzie dodatkowe zadanie do wykonania na mecie.

  5.2. Dla AR będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja zespołów męskich (MM) i mieszanych (MIX). Zespoły składające się tylko z kobiet będą klasyfikowane razem z MIX. Dla Cyclogaine 8h, Rogaining 8h i Rogaining 4h będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

  5.3. Zostaną sklasyfikowane zespoły/zawodnicy, które zaliczą przynajmniej jeden punkt kontrolny.

  5.4. Klasyfikacja odbywa się na podstawie kart startowych. Karta startowa musi być w stanie umożliwiającym jej odczytanie. Ślad GPS nie jest dowodem na obecność na punkcie kontrolnym.

  5.5. W przypadku stwierdzenia braku lampionu w miejscu, gdzie powinien się on znajdować zespół powinien wpisać do karty startowej „BPK” (brak punktu kontrolnego), wykonać zdjęcie miejsca  i powiadomić o tym Organizatora.

  5.6. Wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 16.01.2023 r. Uczestnicy mają prawo w ciągu trzech dni od opublikowania wyników nieoficjalnych zgłaszać uwagi i protesty. Można je zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po tym terminie wyniki stają się oficjalnymi.

  1. Rezygnacje.
  2. 6.1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów zespół/zawodnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

   6.2. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Organizator nie zapewnia transportu do bazy.

   6.3. W przypadku rezygnacji jednego z członków zespołu, drugi nie może kontynuować zawodów samodzielnie.

   1. Wyposażenie obowiązkowe zawodników.

   7.1. Każdy Uczestnik powinien być wyposażony w odzież i obuwie zapewniające bezpieczne przebycie trasy. Ponadto powinien posiadać wystarczający zapas jedzenia i picia, latarkę, folię NRC, działający telefon, dokument potwierdzający tożsamość. Ponadto dla AR i Cyclogaine 8h sprawny rower wyposażony w oświetlenie przednie białe i tylne czerwone oraz kask sztywny.

   7.2. Każdy zespół (dla Cyclogaine 8h, Rogaining 8h i Rogaining 4h każdy zawodnik) powinien być wyposażony w apteczkę z podstawowymi przyborami medycznymi, kompas, aparat fotograficzny, pisak. Ponadto dla AR i Rower 8h zapasową dętkę, pompkę, podstawowe narzędzia służące do naprawy roweru oraz zapięcie zabezpieczające rowery przed kradzieżą.

   7.3. Każdy zespół na trasie AR musi posiadać włączony tracker.

   7.4. Podczas poruszania się rowerem każdy Uczestnik powinien mieć włączone światło przednie i tylne. Nawet podczas dnia i przy dobrej widoczności. Ponadto Organizator zaleca poruszanie się w kamizelce odblaskowej.

   7.5. Podczas trwania zawodów Uczestnicy są zobowiązani występować z poprawnie umocowanymi i widocznymi numerami startowymi.

   7.6. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzania wyposażenia obowiązkowego w dowolnym czasie i miejscu podczas trwania zawodów. Brak elementów wyposażenia obowiązkowego może skutkować karami czasowymi.

   1. Dane osobowe, wizerunek.

   8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem imienia i nazwiska.

   8.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korespondencję drogą elektroniczną lub telefoniczną w sprawach związanych z zawodami „II. Zimowy Rajd Doliną Soły” oraz z ewentualnymi innymi zawodami, jakie Organizator może organizować w przyszłości, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

   8.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku oraz wypowiedzi w materiałach dotyczących zawodów „II. Zimowy Rajd Doliną Soły” oraz ewentualnych innych zawodach organizowanych przez Organizatora w przyszłości.

   8.4. Uczestnikom oprócz świadczeń związanych z opłaceniem wpisowego oraz ewentualnych nagród i upominków nie przysługują żadne inne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

   1. Postanowienia końcowe.

   9.1. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych innych środków lokomocji ani ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

   9.2. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom a także osobom trzecim w sytuacjach zagrożenia. Ewentualny czas poświęcony na taką pomoc może zostać odliczony od czasu przebycia trasy.

   9.3. Dopuszczalne jest przypadkowe grupowanie się zespołów/zawodników na trasie celem wspólnego przebycia części trasy.

   9.4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, przy czym ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to przepisów związanych z COVID-19, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, prawa o ruchu drogowym oraz dotyczących poruszania się po terenach prywatnych, uprawach rolnych i szkółkach leśnych. Rażące naruszenia przepisów może skutkować dyskwalifikacją zespołu. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

   9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przy czym Uczestnicy muszą zostać o tych zmianach poinformowani.

   9.6. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

   9.7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

    

   Bielsko-Biała, październik 2022 r.