III. ZIMOWY RAJD DOLINĄ SOŁY – REGULAMIN ZAWODÓW

  1. Postanowienia ogólne.

1.1. III. Zimowy Rajd Doliną Soły, zwany dalej rajdem, jest imprezą sportowo-turystyczną na orientację.

1.2. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rajd Beskidy, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183, NIP 9372751428. Kontakt tel.: 602257486, email: jerzylekki2@gmail.com. Strona internetowa
www.rajdbeskidy.pl.

1.3. Baza, start i meta zawodów są zlokalizowane w Przystani nad Sołą ul. Mostowa 17, 32-651 Bielany, pow. oświęcimski. Teren zawodów obejmuje powiat bielski i oświęcimski.

1.4. Zawody odbędą się w dniu 13 stycznia 2024 r. Zawody odbędą się bez względu na
pogodę.

1.5. Celem zawodów jest poznanie walorów krajoznawczych powiatów oświęcimskiego i bielskiego, sprawdzenie własnych umiejętności nawigacyjnych w terenie oraz sprawdzenie własnej kondycji fizycznej i psychicznej.

 

  1. Warunki uczestnictwa.

2.1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2.2. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

2.3. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy są świadomi tego, że zawody odbywają się
w trudnym terenie oraz w okresie zimowym, kiedy prawdopodobieństwo doznania urazów, kontuzji, wypadków itd. jest wysokie. W razie potrzebowania pomocy uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wezwania służb ratunkowych. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w żadnym przypadku nie będą mieć roszczeń ani dochodzić odszkodowań od organizatora.

2.4. Na trasie AR12h startować mogą zespoły dwuosobowe dowolnej płci. Na pozostałych trasach start jest indywidualny.

 

  1. Zgłoszenia.

3.1. Zgłoszenie odbywa się poprzez samodzielne wpisanie się na listę startową dostępną na
stronie www.rajdbeskidy.pl.

Wpisowe wynosi:

do 18.12.202319.12.2023 – 09.01.2024
trasa AR12h280 PLN / zespół360 PLN / zespół
trasa TP4h120 PLN / osoba160 PLN /osoba
trasa TP8h120 PLN / osoba160 PLN /osoba
trasa TR8h120 PLN / osoba160 PLN /osoba

 

Rachunek bankowy: 17 1600 1462 1737 7217 9000 0001, BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX, , właściciel konta: Stowarzyszenie Rajd Beskidy.

Nie ma możliwości zapłaty gotówką.

W tytule wpłaty należy wpisać nazwę zespołu.

W ramach wpisowego organizator zapewnia komplet map dla każdego zawodnika, karty startowe, numery startowe, ubezpieczenie NNW, pamiątkowy medal, puchary dla najlepszych oraz posiłek na mecie zawodów.

3.2. Zawodnik /zespół może zrezygnować z udziału w zawodach. Jeżeli organizator otrzyma informację o rezygnacji do 07.01.2024 zawodnik / zespół otrzyma zwrot wpłaconego wpisowego.
Jeżeli organizator otrzyma informację o rezygnacji później zawodnik / zespół nie może się domagać zwrotu wpisowego.

W przypadku odwołania zawodów z powodu sytuacji epidemicznej zespół otrzyma zwrot wpisowego w całości.

3.3. Organizator wystawia faktury VAT.

3.4. Zapisy są możliwe do dnia 09.01.2024.

 

  1. Trasy, mapy, limity, kary.

4.1. W skład rajdu wchodzą następujące trasy: AR – rajdowa 12h (AR12h), piesza 4h (TP4h), piesza 8h (TP8h) i rowerowa 8h (TR8h).

4.1.1. Trasa AR12h jest rogainingiem 12-godzinnym. W skład trasy wchodzi etap pieszy (ok. 6 godzin), etap rowerowy (ok. 6 godzin) oraz bardzo krótki etap kajakowy.

4.1.2. Trasa TP4h jest rogainingiem pieszym 4-godzinnym.

4.1.3. Trasa TP8h jest rogainingiem pieszym 8-godzinnym.

4.1.4. Trasa TR8h jest rogainingiem rowerowym 8-godzinnym.

4.2. Na każdej trasie kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna. Punkty mają różne wagi: 2, 4 lub 6. Punkt kajakowy ma wagę 12. Punkty kontrolne są oznaczone lampionami przestrzennymi z perforatorami lub lampionami płaskimi z kodem literowym. W niektórych przypadkach potwierdzenie obecności odbywa się poprzez zrobienie zdjęcia i okazanie go na mecie.

4.3. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji mapy turystyczne oraz inne mapy specjalne. Skale od
1:15 000 do 1:40 000. Mapy są wykonane z papieru wodoodpornego. Zabronione jest korzystanie
z innych map niż dostarczone przez Organizatora. W szczególności zabronione jest korzystanie z
jakichkolwiek urządzeń GPS do celów nawigacji.

4.4. Limit czasu jest określony w pkt. 4.1.1 – 4.1.4. Limit spóźnień wynosi 30 minut, przy czym za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia zostanie odjęty jeden punkt przeliczeniowy. Przybycie na metę po limicie spóźnień skutkuje nieukończeniem zawodów (DNF).
Wszelkie przerwy są wliczane do czasu przebycia trasy.

4.5. Za naruszenia niniejszego regulaminu organizator może naliczyć kary czasowe adekwatne
do popełnionego naruszenia. Za naruszenia dużej wagi, złamanie zasad „fair play” oraz ze
względów medycznych organizator może zdyskwalifikować zawodnika / zespół.

4.6. Zespół na trasie AR8h nie może się rozdzielać oraz ma obowiązek zgłaszania się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych.

 

  1. Wyniki.

5.1. O wynikach decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów przeliczeniowych. Drugim kryterium jest czas przebycia trasy z ewentualnymi karami czasowymi. W przypadku miejsc 1-3 nie przewiduje się ex aequo. W tym przypadku o wyniku decydować będzie dodatkowe zadanie do wykonania na mecie.

5.2. Na trasie AR8h będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja zespołów męskich (MM) i mieszanych (MIX). Zespoły składające się z kobiet (KK) będą włączone do kategorii MIX. Na pozostałych trasach będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

5.3. Zostaną sklasyfikowane zespoły / zawodnicy którzy zaliczą przynajmniej jeden punkt kontrolny.

5.4. Klasyfikacja odbywa się na podstawie kart startowych lub zdjęć z tych punktów
kontrolnych, gdzie nie ma lampionów. Karta startowa musi być w stanie umożliwiającym jej
odczytanie. Ślad GPS nie jest dowodem na obecność na punkcie kontrolnym.

5.5. W przypadku stwierdzenia braku lampionu w miejscu, gdzie powinien się on znajdować
należy wykonać zdjęcie miejsca.

5.6. Wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 15.01.2024 r. Uczestnicy mają
prawo w ciągu trzech dni od opublikowania wyników nieoficjalnych zgłaszać uwagi i protesty.
Można je zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po tym terminie wyniki stają
się oficjalnymi.

 

  1. Rezygnacje.

6.1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów zespół / zawodnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym organizatora.

6.2. W przypadku rezygnacji jednego z członków zespołu druga osoba może kontynuować
zawody pod warunkiem uzyskania zgody organizatora. Zespół o niepełnym składzie nie będzie
klasyfikowany.

6.3. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów organizator nie zapewnia transportu do
bazy.

 

  1. Wyposażenie obowiązkowe zawodników.

7.1. Wyposażenie obowiązkowe.
Wyposażenie na całą trasę:
– numer startowy – każda osoba
– czołówka – każda osoba
– kurtka z kapturem przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa – każda osoba
– bluza z długimi rękawami – każda osoba
– podkoszulka – każda osoba
– spodnie długie lub krótkie z oddzielnymi nogawkami – każda osoba
– czapka zakrywająca uszy lub buff – każda osoba
– kompas – każda osoba lub zespół (dla AR8h)
– zestaw map – każda osoba
– zestaw kart startowych – każda osoba lub zespół (dla AR8h)
– folia NRC – każda osoba
– apteczka pierwszej pomocy (skład apteczki jest podany poniżej) – każda osoba lub zespół (dla AR8h)
– sprawny telefon komórkowy z naładowaną baterią i zainstalowaną aplikacją RATUNEK
(dostępną w Google Play i AppStore) – każda osoba lub zespół (dla AR8h)
– aparat fotograficzny cyfrowy (może być aparat w telefonie) – każda osoba lub zespół (dla AR8h)
– pisak – każda osoba lub zespół (dla AR8h)
Wyposażenie na etapy rowerowe:
– rower górski – każda osoba
– kask sztywny – każda osoba
– lampa przednia biała (inna niż czołówka) – każda osoba
– lampa tylna czerwona – każda osoba
– zestaw naprawczy zawierający podstawowe narzędzia, pompkę i zapasową dętkę do każdego
roweru – każda osoba lub zespół (dla AR8h)
– zapięcie zabezpieczające rowery przed kradzieżą – każda osoba lub zespół (dla AR8h)
Wyposażenie na etap kajakowy:
– kajak (dostarczony przez Organizatora)
– wiosło (dostarczone przez Organizatora) – każda osoba
– kamizelka ratunkowa (dostarczona przez Organizatora) – każda osoba
Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy:
– bandaż – 2 szt.
– chusta trójkątna – 1 szt.
– opatrunek jałowy – 4 szt.
– plaster na rolce – 1 szt.
– lek przeciwhistaminowy – 4 dawki
– lek przeciwbiegunkowy – 4 dawki
– rękawiczki ochronne – 1 para

7.2. Zabronione jest posiadanie jakichkolwiek map innych niż dostarczone przez organizatora, także map w wersji elektronicznej.

7.3. Podczas trwania zawodów każdy uczestnik jest zobowiązany występować z poprawnie założonym numerem startowym.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzania wyposażenia obowiązkowego w dowolnym czasie i miejscu podczas trwania zawodów. Brak elementów wyposażenia obowiązkowego może skutkować karami czasowymi.

 

  1. Dane osobowe, wizerunek.

8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem imienia i nazwiska.

8.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korespondencję drogą elektroniczną lub telefoniczną w
sprawach związanych z zawodami „III. Zimowy Rajd Doliną Soły” oraz z ewentualnymi innymi zawodami, jakie organizator może organizować w przyszłości, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

8.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku oraz
wypowiedzi w materiałach dotyczących zawodów „III. Zimowy Rajd Doliną Soły” oraz ewentualnych innych zawodach organizowanych przez organizatora w przyszłości.
8.4. Uczestnikom oprócz świadczeń związanych z opłaceniem wpisowego oraz ewentualnych
nagród i upominków nie przysługują żadne inne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z
tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

 

  1. Postanowienia końcowe.

9.1. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych innych środków lokomocji niż te, które zostały
określone przez organizatora a także ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

9.2. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom a także osobom
trzecim w sytuacjach zagrożenia. Ewentualny czas poświęcony na taką pomoc może zostać
odliczony od czasu przebycia trasy.

9.3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, przy czym ich
nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, prawa o ruchu drogowym oraz dotyczących poruszania się po terenach prywatnych, uprawach rolnych i szkółkach leśnych.
Rażące naruszenia przepisów może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie i odwrotnie organizator nie odpowiada.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności materialnej za rzeczy uczestników, w tym ich
rowery.

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przy czym Uczestnicy
muszą zostać o tych zmianach poinformowani.

9.5. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator.

9.7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.

Bielsko-Biała, listopad 2023 r.

 

Powrót do opisu Rajd Doliną Soły 2024