Zimowy Rajd Doliną Soły – Regulamin zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW „ZIMOWY RAJD DOLINĄ SOŁY”

 1. Postanowienia ogólne.

1.1. „Zimowy Rajd Doliną Soły” jest imprezą sportowo-rekreacyjną o charakterze:

a) rajdu przygodowego na orientację z etapami pieszymi i rowerowymi oraz zadaniami specjalnymi zwanego dalej AR

b) rajdu rowerowego na orientację zwanego dalej TR100

c) rajdu pieszego na orientację zwanego dalej TP30

Trasa nie jest oznaczona ani wytyczona. Oznaczone lampionami są jedynie punkty kontrolne zaś Uczestnicy sami wybierają trasę pomiędzy punktami.

1.2. Organizatorem jest ADLER Jerzy Lekki, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183, NIP 937-145-07-13. Kontakt tel.: 602257486, e-mail: jerzylekki2@gmail.com. Strona internetowa www.rajdbeskidy.pl.

1.3. Start, meta oraz biuro zawodów są zlokalizowane w „Przystani nad Sołą”, 32-651 Bielany, ul. Mostowa 17, powiat oświęcimski. Teren zawodów obejmuje powiat oświęcimski.

1.4. Zawody odbędą się w dniu 15 stycznia 2022 r. (sobota). Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

1.5. W AR uczestnicy startują w zespołach dwuosobowych, zaś w TR100 i TP30 indywidualnie.

1.6. Celem zawodów jest: poznanie walorów krajoznawczych, historii i kultury powiatu oświęcimskiego, sprawdzenie własnych umiejętności nawigacyjnych w terenie, sprawdzenie własnej kondycji fizycznej i psychicznej oraz aktywizacja fizyczna i społeczna Uczestników.

 1. Warunki uczestnictwa.

2.1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2.2. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

2.3. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy są świadomi tego, że zawody odbywają się w okresie zimowym, kiedy prawdopodobieństwo doznania urazów, kontuzji, wypadków itd. jest wysokie. W razie potrzebowania pomocy uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wezwania służb ratunkowych. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w żadnym przypadku nie będą mieć roszczeń ani dochodzić odszkodowań od Organizatora.

 1. Zgłoszenia.

3.1. Zgłoszenie odbywa się poprzez samodzielne wpisanie się na listę startową dostępną na stronie www.rajdbeskidy.pl. Możliwe jest także wpisanie się na listę startową  w dniu i miejscu startu ale wtedy udział jest ograniczony ilością dostępnych map.

Wpisowe wynosi:

Wpłacone do 05.12.2021 r. Wpłacone w dniach 06.12.2021 – 09.01.2022 Wpłacone po 09.01.2022 r. (w bazie tylko gotówką)
AR 200 zł / zespół 250 zł / zespół 300 zł / zespół
TR100 90 zł / osoba 120 zł / osoba 150 zł / osoba
TP30 60 zł / osoba 80 zł / osoba 100 zł / osoba

 

Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora nr 68 1600 1462 1803 7188 1000 0001.  W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę zespołu.

W ramach wpisowego Organizator zapewnia komplet map (dla AR dwa komplety), kartę startową, numery startowe, ubezpieczenie NNW, nagrody dla najlepszych, posiłek po zawodach, dwa noclegi w warunkach turystycznych (własna karimata i śpiwór).

3.2. Zespół/zawodnik może zrezygnować z udziału w zawodach. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji przed 10 stycznia 2022 r. zespół/zawodnik otrzyma zwrot wpisowego w całości. Jeżeli Organizator otrzyma informację o rezygnacji 10 stycznia 2022 r. lub później zespół/zawodnik nie może się domagać zwrotu wpisowego.

3.3. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT.

 1. Trasy, mapy, limity, kary, harmonogram zawodów.

4.1. Trasy.

a) trasa AR mierzy łącznie ok. 110 km. Składają się na to:

 • etapy piesze łącznie ok. 20 km
 • etapy rowerowe łącznie ok. 90 km
 • zadania specjalne

b) trasa TR100 mierzy ok. 100 km

c) trasa TP30 mierzy ok. 30 km

Podane powyżej dystanse mają charakter orientacyjny. Zostały obliczone na podstawie optymalnego wariantu liczonego po ścieżkach i drogach. Faktyczny dystans, jaki pokona zespół/zawodnik  może się znacznie różnić od podanego wyżej w zależności od wybranego wariantu oraz umiejętności nawigacyjnych.

4.2. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych na etapach rowerowych jest obowiązkowa, zaś na etapach pieszych jest jest dowolna. Wszystkie punkty mają jednakową wagę. Niektóre punkty kontrolne są oznaczone lampionami przestrzennymi i są wyposażone w perforatory. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym poprzez przedziurkowanie perforatorem karty startowej w odpowiedniej rubryce. W wyjątkowych przypadkach (np. zaginięcie lampionu i perforatora) jest możliwe potwierdzenie obecności poprzez zrobienie zdjęcia i okazanie go na mecie. Obecność na punktach kontrolnych nie wyposażonych w lampiony zespół potwierdza poprzez wykonanie zdjęcia i okazanie go na mecie.

4.3. Mapę główną stanowi mapa turystyczna w skali 1:40 000. Oprócz mapy głównej zespoły/zawodnicy otrzymają dodatkowe mapy w innych skalach. Mapy nie są zabezpieczone przed wilgocią ale w biurze zawodów będą dostępne foliowe koszulki ochronne. Zabronione jest korzystanie z innych map niż dostarczone przez Organizatora. W szczególności zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń GPS do celów nawigacji.

4.4. Limit czasu.

 1. a) dla AR – 12 godzin
 2. b) dla T100 – 10 godzin
 3. c) dla TP30 – 8 godzin

Wszelkie przerwy są wliczane do czasu przebycia trasy.

Przekroczenie limitu czasu jest równoznaczne z nieukończeniem zawodów (DNF).

4.5. Za naruszenia niniejszego Regulaminu Organizator może naliczyć kary czasowe adekwatne do popełnionego naruszenia. Za naruszenia dużej wagi, złamanie zasad „fair play” oraz ze względów medycznych Organizator może zdyskwalifikować zespół/zawodnika.

4.6. Harmonogram zawodów.

Biuro zawodów będzie czynne w dniu 14 stycznia 2022 r. w godzinach  18.00-20.00 oraz w dniu 15 stycznia 2022 r. w godzinach 6.30-9.00.

a) dla AR odprawa odbędzie się o godzinie 7.15, start nastąpi o godzinie 8.00

b) dla T100 odprawa odbędzie się o godzinie 8.30, start nastąpi o godzinie 9.00

c) dla TP30 odprawa odbędzie się o godzinie 9.30, o 10.00 zawodnicy zostaną zabrani autokarem na miejsce startu, start nastąpi o godzinie 10.30

5. Wyniki

5.1. O wynikach decyduje w pierwszej kolejności ilość zaliczonych punktów kontrolnych. Drugim kryterium jest czas przebycia trasy z ewentualnymi karami czasowymi. W przypadku miejsc 1-3 nie przewiduje się ex aequo. W tym przypadku o wyniku decydować będzie dodatkowe zadanie do wykonania na mecie.

5.2. Dla AR będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja zespołów męskich (MM) i mieszanych (MIX). Zespoły składające się tylko z kobiet będą klasyfikowane razem z MIX. Dla TR100 i TP będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

5.3. Zostaną sklasyfikowane zespoły/zawodnicy, które zaliczą przynajmniej jeden punkt kontrolny.

5.4. Klasyfikacja odbywa się na podstawie kart startowych. Karta startowa musi być w stanie umożliwiającym jej odczytanie. Ślad GPS nie jest dowodem na obecność na punkcie kontrolnym.

5.5. W przypadku stwierdzenia braku lampionu w miejscu, gdzie powinien się on znajdować zespół powinien wpisać do karty startowej „BPK” (brak punktu kontrolnego), wykonać zdjęcie miejsca  i powiadomić o tym Organizatora.

5.6. Wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 17 stycznia 2022 r. Uczestnicy mają prawo w ciągu trzech dni od opublikowania wyników nieoficjalnych zgłaszać uwagi i protesty. Można je zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po tym terminie wyniki stają się oficjalnymi.

 1. Rezygnacje

6.1. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów zespół/zawodnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

6.2. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów Organizator nie zapewnia transportu do bazy.

6.3. W przypadku rezygnacji jednego z członków zespołu, drugi nie może kontynuować zawodów samodzielnie.

 1. Wyposażenie obowiązkowe zawodników.

7.1. Każdy Uczestnik powinien być wyposażony w odzież i obuwie zapewniające bezpieczne przebycie trasy. Ponadto powinien posiadać wystarczający zapas jedzenia i picia, latarkę, folię NRC, działający telefon, dokument potwierdzający tożsamość. Ponadto dla AR i TR100 sprawny rower wyposażony w oświetlenie przednie białe i tylne czerwone oraz kask sztywny.

7.2. Każdy zespół (dla TR100 i TP30 każdy zawodnik) powinien być wyposażony w apteczkę z podstawowymi przyborami medycznymi, kompas, aparat fotograficzny. Ponadto dla AR i TR100 zapasową dętkę, pompkę, podstawowe narzędzia służące do naprawy roweru, zapięcie zabezpieczające rowery przed kradzieżą oraz długopis lub inny przybór do pisania.

7.3. Podczas poruszania się rowerem każdy Uczestnik powinien mieć włączone światło przednie i tylne. Nawet podczas dnia i przy dobrej widoczności. Ponadto Organizator zaleca poruszanie się w kamizelce odblaskowej.

7.4. Podczas trwania zawodów Uczestnicy są zobowiązani występować z poprawnie umocowanymi i widocznymi numerami startowymi.

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzania wyposażenia obowiązkowego w dowolnym czasie i miejscu podczas trwania zawodów. Brak elementów wyposażenia obowiązkowego może skutkować karami czasowymi.

 1. Dane osobowe, wizerunek.

8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem imienia i nazwiska.

8.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korespondencję drogą elektroniczną lub telefoniczną w sprawach związanych z zawodami „Zimowy Rajd Doliną Soły” oraz z ewentualnymi innymi zawodami, jakie Organizator może organizować w przyszłości, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

8.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku oraz wypowiedzi w materiałach dotyczących zawodów „Zimowy Rajd Doliną Soły” oraz ewentualnych innych zawodach organizowanych przez Organizatora w przyszłości.

8.4. Uczestnikom oprócz świadczeń związanych z opłaceniem wpisowego oraz ewentualnych nagród i upominków nie przysługują żadne inne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

 1. Postanowienia końcowe.

9.1. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych innych środków lokomocji ani ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

9.2. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom a także osobom trzecim w sytuacjach zagrożenia. Ewentualny czas poświęcony na taką pomoc może zostać odliczony od czasu przebycia trasy.

9.3. Dopuszczalne jest przypadkowe grupowanie się zespołów/zawodników na trasie celem wspólnego przebycia części trasy.

9.4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, przy czym ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to przepisów związanych z COVID-19, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, prawa o ruchu drogowym oraz dotyczących poruszania się po terenach prywatnych, uprawach rolnych i szkółkach leśnych. Rażące naruszenia przepisów może skutkować dyskwalifikacją zespołu. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przy czym Uczestnicy muszą zostać o tych zmianach poinformowani.

9.6. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

9.7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

Bielsko-Biała, listopad 2021 r.